Бюджетна система

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.034
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: кандидат економічних наук, доцент, Фаринович І.В.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни «Бюджетна система» є формування базових знань сутності бюджету, бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство та набуття навичок практичного застосування отриманих знань студентами у майбутній професії.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів знань в області бюджетної системи та бюджету держави та вмінь вирішувати складні завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі державних фінансів, банківської справи та страхування або під час навчання, що передбачає використання теорій, принципів та методів управління фінансами і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та формування таких компетентностей: загальних: ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Фахових (спеціальних): СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. СКО3. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК14. Здатність до цілісного уявлення про взаємозв’язок, взаємовплив та взаємообумовленість показників фінансового стану суб’єктів господарювання та організацій, що функціонують у сучасних ринкових умовах.
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПР24. Уміння застосовувати методи фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Податкова система, Гроші та кредит - кореквізити: Страхові послуги, Фінанси територіальних громад
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Бюджетна система» передбачає вивчення сутності та призначення бюджету, ролі і місця бюджету в економічній системі та системі фінансових планів, засад бюджетної політики держави і механізму її реалізації, склад та структуру бюджетної системи України, основи бюджетного фінансування соціально-економічної діяльності, поняття державного кредиту і державного боргу.
Опис: Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави Тема 2. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України Тема 3. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання Тема 4. Бюджетний процес Тема 5. Система доходів бюджету Тема 6. Система видатків бюджету Тема 7. Бюджетний дефіцит. Державний борг. Державний кредит Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і на соціальну сферу Тема 10. Видатки бюджету на національну оборону та управління
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь здобувача при вивченні дисципліни включають: 1. Поточний контроль роботи здобувача: • Тестове опитування; • Усне опитування на практичних заняттях; • Розв’язування задач та оформлення розв’язків у вигляді самостійних робіт; • Виконання індивідуального завдання (за варіантом) та його захист. 2. Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента: • Завдання 1-го рівня – тести; • Завдання 2-го рівня – розкрити зміст поняття, дати визначення; • Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі.
Критерії оцінювання результатів навчання: - поточний контроль (тематичний контроль, індивідуальний контроль) (35 балів). - підсумковий контроль (65 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Бюджетна система: тенденції розвитку / [В.М. Мазярчук та ін.]; під ред. В.М. Мазярчука. – Київ: «ФОП Лопатіна О.О.», 2019. 384 с. 2. Бюджетна система. Підручник / Федосов В.М. К.: – Центр навчальної літератури. - 2017. – с. 871 3. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: Навчальний посібник / [За заг. ред. В. В. Зубенка]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». – К., 2017. – 184 c. 4. Бюджетна система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін.] за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса: Видавництво Бартєнєва, 2014. – 392 с. 5. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-400 с. 6. Бюджетна система. Практикум : навч. посіб. [Електронний ресурс] / За наук. ред. проф. В. М. Федосова. — [Кондратюк С. Я., Жибер Т. В., Коломієць Г. Б. та ін.] — К.: КНЕУ, 2015. — 454 с. 7. Миськів Г. Бюджетна система : теоретичні та практичні аспекти (у схемах і таблицях) : навчальний посібник. Львів : Растр-7, 2020. – 272 с. 8. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р (зі змінами та доповненнями) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).