Страхові послуги

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.10.E.051
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: Кандидат економічних наук, доцент Добош Н.М.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: сутність страхової послуги та усвідомлювати її об’єктивну необхідність; зміст страхового маркетингу, його завдань та принципів; характеристики основних каналів просування страхових послуг до споживачів, переваги та недоліки окремих каналів; детальну характеристику окремих видів страхових послуг із загального страхування та страхування життя; вміти: проводити розробку нових чи удосконалення існуючих продуктів у страховому бізнесі; складати страхові договори з основних ліцензованих видів страхування; подавати і оцінювати обрану стратегію зниження ризиків через страхування; розробляти економічне обґрунтування розвитку страховика (страхової компанії); обирати способи формування попиту на страхову послугу і методи стимулювання її збуту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: страхування коревізит: страховий ринок
Короткий зміст навчальної програми: Страхові послуги й особливості їх реалізації. Порядок укладання і ведення страхової угоди. Страхування від нещасних випадків. Медичне страхування. Страхування підприємницьких ризиків. Сільськогосподарське страхування. Страхування технічних ризиків. Страхування фінансово-кредитних ризиків. Автотранспортне страхування. Морське страхування. Авіаційне страхування. Страхування майна і відповідальності громадян.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30 %): усне опитування, розв’язування задач контрольно-розрахункова робота (20%) контрольний захід (50 %): залік
Рекомендована література: Закон України від 1996.03.07 № 85/96-ВР «Про страхування» Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б., Ільчук П.Г. Страхові послуги: Нав.посіб. — К.: Знання, 2011. — 399 с. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія / Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін. — Суми: Університетська книга, 2011. — 388 с. Залєтов Олександр Миколайович. Убезпечення життя. Монографія. — К.: Міжнародна агенція «ВееZone», 2006. — 685 с. Страхові послуги: навч. посібник / Д. І. Дема, О. М. Віленчук, І. В. Дем’янюк;за заг. ред. Д. І. Деми. — [2-е вид. перероб. та допов.]. — К.: Алерта, 2013. — 526 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).