Аналіз діяльності фінансових посередників

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.11.E.063
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Гориславець П.А.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання: особливості активів, капіталу, доходів, витрат, грошових потоків страхових компаній, інститутів спільного інвестування, кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів, ломбардів, лізингових компаній; порядок формування ціни за послуги; системи ризик-менеджменту у небанківських фінансових установах; принципи інвестиційної політики; методи оцінки платоспроможності; державне регулювання та нагляд за діяльністю небанківських фінансових установ, особливості менеджменту та маркетингу у небанківських фінансових установах. - уміння: прогнозувати та планувати фінансові показники діяльності небанківських фінансових установ; виконувати аналізування фінансового стану; аналізувати відповідні сегменти фінансового ринку; оптимізувати інвестиційні портфелі інституційних інвесторів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: інвестування, страхування, банківська система. - кореквізит: фінансовий моніторинг, фінансовий ринок, фінансова статистика.
Короткий зміст навчальної програми: Активи та капітал небанківських фінансових установ. Доходи і витрати небанківських фінансових установ. Грошові потоки небанківських фінансових установ. Порядок формування ціни за послуги небанківських фінансових установ. Системи ризик-менеджменту у небанківських фінансових установах. Інвестиційна політика небанківських фінансових установ. Методи оцінки платоспроможності та державне регулювання і нагляд за діяльністю небанківських фінансових установ. Особливості менеджменту та маркетингу у небанківських фінансових установах
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (тематичний контроль, індивідуальний контроль) (40 балів). - підсумковий контроль (60 балів).
Рекомендована література: 1) Страховий менеджмент: підручник / [Осадець С.С., Мурашко О.В., Фурман В.М., Баранов А.Л., Баранова О.В., Залєтов О.М., Нечипоренко В.І.]; за ред. д-ра економ. наук, проф. С. С. Осадця. - К.: КНЕУ, 2011. – 333. 2) Унинець-Ходаківська В.П., Костюкевич О.І., Лятамбор О.А. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. Вид. 2-ге, доп. і перероб: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с. 3) Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник / В.М. Шелудько; Київ. Нац. Ун-т ім. Т. Шевченка. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання, 2015. – 535 с. 4) Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: монографія / І.О. Школьник. Суми: ВВП «Мрія 1» ТОВ, УАБС НБУ, 2008. – 348 с. 5) Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 304 с. 6) Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).