Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.042
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: Кандидат економічних наук, доцент Горбова Х.В.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. Уміння застосовувати методи фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. Володіння навичками роботи з комп’ютером, вміння користуватися програмним забезпеченням обробки даних у сфері професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: фінанси, фінанси підприємств. - кореквізит: фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми: Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Особливості фінансування підприємств різних форм організації бізнесу. Формування власного капіталу підприємств. Самофінансування підприємства. Дивідендна політика підприємства. Позичковий капітал підприємства. Фінансові аспекти реорганізації підприємств. Фінансові інвестиції підприємств. Оцінка вартості підприємств. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Фінансовий контролінг. Бюджетування на підприємстві.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30 балів). - підсумковий контроль (70 балів).
Рекомендована література: 1. Кравчук О.М., Лещук В.П. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2019. - 504 с. 2. Фінансовий мененджмент: елект. навч. посібник / І.А.Бігдан, Л.І. Лачкова, В.М. Лачкова, О.В. Жилякова – Х.:ХДУХТ, 2017. 197–с 3. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: підручник / Л.О.Омелянович, О.В.Чайковська, Г.Є.Долматова та ін.; за ред. Л.О.Омелянович. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 285 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).