Фінансова статистика

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.043
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: к.е.н., професор Лапішко Марія Львівна, к.е.н. доцент щербан Ореста Ярославівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета дисципліни – поєднання теоретичних знань з фінансових дисциплін, загальної теорії статистики із практичними прийомами та методами статистичної обробки і аналізу фінансової інформації, здійснення фінансово – економічних розрахунків, формування у здобувачів теоретичних знань, практичних навичок, необхідних професійних якостей фінансистів та ознайомлення з статистичною методологією для дослідження економічних явищ і процесів у сфері фінансів на макро та мікроекономічному рівнях, вивчення тенденції та прогнозування попиту і пропозиції, прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях підприємницької діяльності, на ринку товарів та послуг.
Завдання: Вивчення дисципліни передбачає оволодіння статистичними прийомами і методами, технікою систематизування та класифікування, застосовування графічних та автоматизованих методів обробки вихідних даних при плануванні і прогнозуванні фінансової діяльності суб’єктів господарювання, узагальнення та аналізу інформації, шляхом обчислення показників, формулювання узагальнень та висновків, вибору ефективного фінансового рішення при здійсненні фінансових операцій і аналізування доцільності їх проведення та формування у здобувачів таких компетентностей: Загальних: ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Фахових (спеціальних): СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. СК12. Здатність проводити дослідження ринку фінансових послуг, розробляти елементи продуктової, цінової, збутової політики фінансових установ. СК14 Здатність до цілісного уявлення про взаємозв’язок, взаємовплив та взаємообумовленість показників фінансового стану суб’єктів господарювання та організацій, що функціонують у сучасних ринкових умовах. СК15. Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики стану ринку цінних паперів та ефективності державного регулювання.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати: - основні теоретичні та методологічні принципи економіко-статистичного вивчення кількісних закономірностей масових явищ та процесів, які пов’язані з фінансовою сферою; - національні статистичні класифікації, які використовуються у фінансовій діяльності; - структуру та показники Спеціального стандарту поширення даних МВФ, який оприлюднюється Україною; - показники статистики державного бюджету, страхування, кредитування, монетарної статистики, грошового обігу, інвестиційної діяльності; - показники статистичного аналізу ліквідності, прибутковості, платоспроможності, результатів фінансової діяльності СГ, зрозуміти складну взаємозалежність між цими показниками; - прийоми та методи статистичного аналізу; вміти: - користуватись основними статистичними методами збору, обробки та аналізу статистичної інформації; - будувати та розраховувати узагальнюючі показники, які якісно характеризують фінансові процеси, використовуючи EXCEL; - враховувати зміну вартості грошей (капіталу) в часі у фінансовому аналіз; - застосовувати фінансово-економічні розрахунки для обчислення вигод і втрат кредитора, позичальника у кожній фінансовій операції; - аналізувати державний бюджет та платіжний баланс, визначати статистичні показники кредитної, страхової діяльності; - складати схеми погашення довгострокових боргів; - визначати статистичні показники управління фінансовою діяльністю. - УМ01. Розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Статистика, Банківська справа, Фінанси підприємств, Фінансовий аналіз; кореквізити: Фінансові ризики, Страхові послуги;
Короткий зміст навчальної програми: Поєднання теоретичних знань з фінансових дисциплін, загальної теорії статистики із практичними прийомами та методами статистичної обробки і аналізу фінансової інформації, здійснення фінансово – економічних розрахунків, формування у здобувачів теоретичних знань, практичних навичок, необхідних професійних якостей фінансистів та ознайомлення з статистичною методологією для дослідження економічних явищ і процесів у сфері фінансів на макро та мікроекономічному рівнях, вивчення тенденції та прогнозування попиту і пропозиції, прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях підприємницької діяльності, на ринку товарів та послуг.
Опис: Тема 1. Методологія фінансової статистики. Тема 2. Національні статистичні класифікації Тема 3. Методи оцінювання вартості грошей (капіталу) під впливом фактора часу Тема 4. Еквівалентність процентних ставок та платежів Тема 5. Аналіз фінансових потоків Тема 6. Використання теорії фінансових рент у фінансовій практиці. Тема 7. Статистичний аналіз банківської діяльності. Тема 8. Статистика кредитування Тема 9. Статистичний аналіз ліквідності та платоспроможності Тема 10. Статистичний аналіз прибутку і прибутковості Тема 11. Статистика державного бюджету. Тема 12 Статистика грошового обігу. Тема 13. Статистика платіжного балансу. Тема 14. Статистика ринку цінних паперів Тема 15. Статистика страхування.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (70 %): індивідуальне завдання, розв’язування задач, тести, усне опитування. - Підсумковий контроль (30% , диференційований залік). Методи контролю знань та умінь здобувача при вивченні дисципліни включають: 1. Поточний контроль роботи здобувача: Тестове опитування; Усне опитування на семінарських і практичних заняттях; Розв’язування задач і оформлення розв’язків у вигляді самостійних робіт; Виконання індивідуального завдання (за варіантом) та його захист; 2. Підсумковий контроль: Складання заліку (письмової та усної компонент) Письмова компонента: ? Завдання 1-го рівня – тести; ? Завдання 2-го рівня – розкрити зміст поняття, дати визначення; ? Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі; Усна компонента: Розкриття суті понять;
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль-70 балів Заліковий контроль контроль-30 балів (письмова компонента -20 балів, усна-10 балів)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: До обов’язкових видів робіт поточного контролю входять: 1. Тестування у ВНС з 7 тем навчальної дисципліни, які оцінюються максимум в 2 бали: 7*2 = 14 балів; 2. Виконання практичних робіт з розміщенням у ВНС, які складаються з 2-3х задач і оцінюються відповідно до правильних розрахунків від 0 до 2 балів кожна робота: 3*2 = 6 балів. 3. Виконання індивідуального завдання за окремим варіантом здобувач складає схему погашення довготермінового боргу, готує пояснюючу записку боржнику з висновками про най вигідніший варіант погашення боргу частинами. Завдання оцінюється в 20 балів, з яких 15 балів за зміст і оформлення завдання і максимально 5 балів за захист. Крім того здобувач може отримати бали за активність на заняттях (Усне, фронтальне опитування), доповіді на семінарських заняттях максимально 1-6 балів. Окремо додатковими балами (від 5 до 10 балів) заохочується здобувач до науково-пошукової роботи – участь в конкурсах науково-пошукових робіт, публікації наукових тез і статей. Підсумковий контроль: Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. Здобувач може отримати максимум 100 - 70 балів протягом семестру накопичуючи бали за обов’язкові роботи і за додатково виконані завдання, науково-пошукову роботу. Залік складається з письмової та усної компонент. Письмова компонента – задачі. Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 10 балів за відповідь на запитання підчас заліку.
Рекомендована література: 1. Банківська статистика: Навчальний посібник/ Уклад. І.В.Бєлова. – Суми: Університетська книга, 2013. – 431 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10843/1/Banking%20Statistics%20Bielova%202.pdf 2. Головач А.В. Фінансова статистика (з основами теорії статистики). / А.В. Головач, Н.А. Головач, В.Б. Захожай, Г.Ф. Шепітко - Київ: МАУП, 2002. 3. Єлейко Я.І., Кандибка О.М., Лапішко М.Л., Смовженко Т.С. Основи фінансового аналізу – Львів: ЛБІ НБУ, 2015, - с.141 4. Мальчик, М. В. Фінансова статистика [Текст] : навчальний посібник/ М. В. Мальчик, С. І. Малашко, А. І. Пелех. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 184 с. 5. Маслій, В. В. Фінансова статистика [Текст] : навчальний посібник / В. В. Маслій. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 298 с. 6. Шустіков А. А. Фінансова статистика. Практикум. - Київ : Київський національний економічний університет, 2011. 7. Офіційний сайт Верховної Ради України // www.rada.gov.ua 8. Офіційний сайт Національного банку України // www.bank.gov.ua 9. Офіційний сайт Державної служби статистики України // www.ukrstat.gov.ua 10. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку // www.nssmc.gov.ua 11. Статистична сторінка Міжнародного валютного Фонду // http://www.imf.org/external/data.htm
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).