Фінансовий аналіз

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.10.E.053
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: Кандидат економічних наук, доцент Данилків Христина Петрівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни «Фінансовий аналіз» є оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками здійсненим аналізу фінансового стану та фінансової діяльності підприємств та організацій різних форм власності та галузей економіки в сучасних ринкових умовах.
Завдання: - Набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з фінансового аналізу. - Даних про зовнішнє оточення та внутрішнє середовище господарюючих суб‘єктів. - Засвоєння відповідної методології щодо проведення даного аналізу та прийняття за його результатами обґрунтованих управлінських рішень.
Результати навчання: - Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. - Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. - Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. - Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. - Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. - Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. - Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. - Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. - Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. - Уміння проводити облік операцій на підприємствах, в фінансово-кредитних установах, складання фінансової і податкової звітності. - Володіння навичками роботи з комп’ютером, вміння користуватися програмним забезпеченням обробки даних у сфері професійної діяльності. - Здатність використовувати професійні знання для статистичної обробки даних та математичного моделювання фінансово-економічних процесів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізит: «Гроші та кредит», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Фінанси підприємств»; - Кореквізит: «Фінансовий менеджмент».
Короткий зміст навчальної програми: 1. Назва: Фінансовий аналіз. 2. Тип: обов’язковий. 3. Семестр: VII. 4. Обсяг: загальна кількість годин – 180 год. (кредитів ЄКТС – 6); аудиторні години – 60 (лекції – 30, лабораторні – 15, практичні – 15). 5. Лектор – кандидат економічних наук, доцент Данилків Христина Петрівна. 6. Результати навчання: - Знати: методи і прийоми аналізу фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства. - Уміти: аналізувати майно підприємства, аналізувати величину оборотних активів та джерел формування капіталу підприємства, аналізувати грошові потоки, які є в наявності у підприємства, проводити аналіз ліквідності, платоспроможності, здійснювати факторний аналіз рентабельності виробництва та прибутку від операційної діяльності, здійснювати аналіз ймовірності банкрутства підприємств, розраховувати точку беззбитковості, аналізувати фінансову стійкість і ділову активність підприємства, проводити аналіз прибутковості та показників рентабельності підприємства, оцінювати інвестиційну діяльність для комплексної оцінки фінансового стану підприємства. 7. Спосіб навчання: онлайн навчання та аудиторні заняття (практичні та лабораторні роботи). 8. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: - пререквізит: «Гроші та кредит», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Фінанси підприємств». - кореквізит: «Фінансовий менеджмент». 9. Зміст: Теоретичні основи та інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Горизонтальний та вертикальний аналіз. Оцінка стану майна підприємства. Аналіз капіталу підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності підприємства. Аналіз виробничого (операційного) та фінансового левериджу. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства. Аналіз інвестиційної діяльності організації. Факторний аналіз. Комплексний аналіз і рейтингове оцінювання фінансового стану підприємства. 10. Рекомендована література: - Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз. Навчально-методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання ступеня вищої освіти Бакалавр). Полтава: ПДАУ, 2021. – 99 с. - Волкова Н. А. Методичні аспекти бізнес-аналізу суб’єкта господарювання. Інтелект ХХІ, 2020. – № 2. – С. 47-50. - Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020. – 434 с. - Ковальчук Н. О., Гаватюк Л. С., Єрмійчук Н. І. Фінансовий аналіз : навч. посіб. : [для студентів екон. спец., аспірантів, викладачів та працівників фін. служб підприємств] /; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці: Рута, 2019. – 336 с. - Захарченко П. В., Гриценко М. П. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Бердянськ ; Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2018. – 223 с. 11. Форми та методи навчання: форми – денна, заочна методи – лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота. 12. Методи і критерії оцінювання: - поточний контроль (40 балів). - підсумковий контроль (60 балів). 13. Мова навчання: українська.
Опис: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері фінансів, фінансів підприємств, фінансового менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів управління фінансами і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 1. Теоретичні основи та інформаційне забезпечення фінансового аналізу. 2. Горизонтальний та вертикальний аналіз. 3. Оцінка стану майна підприємства. 4. Аналіз капіталу підприємства. 5. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. 6. Оцінка фінансової стійкості підприємства. 7. Аналіз ділової активності підприємства. 8. Аналіз виробничого (операційного) та фінансового левериджу. 9. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства. 10. Аналіз інвестиційної діяльності організації. 11. Факторний аналіз. 12. Комплексний аналіз і рейтингове оцінювання фінансового стану підприємства.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40 балів); - Контрольний захід (60 балів).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль – 40 балів. - Практичні та лабораторні заняття, робота у малих групах – 30 балів; - Робота у ВНС – 10 балів. Екзаменаційний контроль – 60 балів. - Письмова компонента – 50 балів. - Усна компонента – 10 балів. Разом за дисципліну – 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз. Навчально-методичний посібник для практичних занять і самостійної роботи (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання ступеня вищої освіти Бакалавр). Полтава: ПДАУ, 2021. – 99 с. 2. Волкова Н. А. Методичні аспекти бізнес-аналізу суб’єкта господарювання. Інтелект ХХІ, 2020. – № 2. – С. 47-50. 3. Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020. – 434 с. 4. Ковальчук Н. О., Гаватюк Л. С., Єрмійчук Н. І. Фінансовий аналіз : навч. посіб. : [для студентів екон. спец., аспірантів, викладачів та працівників фін. служб підприємств] /; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці: Рута, 2019. – 336 с. 5. Захарченко П. В., Гриценко М. П. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Бердянськ ; Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2018. – 223 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).