Фінансовий ринок

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.044
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: Кандидат економічних наук, доцент Садура Оксана Борисівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни ?Фінансовий ринок? є формування системи теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.
Завдання: загальні: ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. фахові (спеціальні): СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. СКОЗ. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.
Результати навчання: Результати навчання: -Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. - Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. - Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. - Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. - Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). - Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. - Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. - Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. - Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. - Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. - Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. - Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. - Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. - Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. - Уміння застосовувати методи фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. - Уміння здійснювати операції на фінансовому ринку. - Володіння навичками роботи з комп’ютером, вміння користуватися програмним забезпеченням обробки даних у сфері професійної діяльності. - Здатність використовувати професійні знання для статистичної обробки даних та математичного моделювання фінансово- економічних процесів. Методи навчання і викладання: Лекції, практичні заняття: репродуктивний метод , метод евристичний, метод дедукції, метод індукції, демонстрація презентації. Самостійна робота: репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний контроль: виконання і захист практичних робіт, усне та фронтальне опитування; тестування; виступи на практичному занятті з презентаційним матеріалом; Екзаменаційний контроль: тестування; усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: «Гроші та кредит», «Фінанси», «Фінанси підприємситв» - кореквізити: «Ринок фінансових послуг», «Бюджетна система», «Податкова система»
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Фінансовий ринок» є однією з важливих навчальних дисциплін бакалаврської підготовки, що забезпечує оволодіння студентами фахових теоретичних знань і практичних навичок з дослідницьких компетентностей. Дисципліна закладає наукові основи і навички фахово орієнтованої практичної діяльності майбутніх фахівців, формує комплекс знань і умінь щодо організування й ведення досліджень на фінансовому ринку.
Опис: 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці. 2. Регулювання фінансового ринку. 3. Фінансові інструменти. 4. Організація діяльності на кредитному ринку. 5. Інструменти кредитного ринку. 6. Організація діяльності на валютному ринку. 7. Ринок похідних фінансових інструментів. 8. Грошовий ринок та ринок банківських позичок. 9. Акція як основний вид пайових цінних паперів. 10. Фондова біржа та біржові операції. 11. Фондові індекси та рейтинги.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль -30 балів Екзаменаційний контроль -70 балів в т.ч. тестування за темами – 10 балів; розв’язування практичних задач, ситуаційних вправ – 10 балів; індивідуальне опитування за темами – 10 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: За набуті знання та вміння на практичних заняттях здобувачі денної форми навчання можуть отримати всього 30 балів (від 2 до 3 балів за кожне практичнее заняття (всього 11 практичних занять). При виставленні фактичної оцінки в журналі обліку викладач на практичних заняттях враховує: - активність студента під час опитування теоретичного матеріалу (0,5-2 бали); - правильність розв’язання ситуаційних задач (1-2 бали); - глибину аналізу проблемних ситуацій (1-2 бали). Поточну оцінку виставляє викладач, який проводить практичні заняття, доводить цю оцінку до студентів на кожному занятті і записує у відповідній графі «Журналу обліку поточної успішності та відвідування студентів». Підсумкова (екзаменаційна) оцінка виставляється в результаті здійснення екзаменаційного контролю, який передбачає виконання письмової та усної компонент. Письмова компонента включає завдання трьох рівнів складності. Перший рівень передбачає виконання тестових завдань, за які студент максимально може отримати 10 балів (всього 10 тестових завдань, кожне тестове завдання по 1 балу). Завдання другого рівня передбачають виконання двох тестових задач, по 5 балів кожна, та завдання на відповідність термінів, за яке студент максимально може отримати 10 балів. Всього за виконання завдань другого рівня – 20 балів. Третій рівень передбачає виконання двох задач. За повний та правильний розв’язок з поясненнями та формулами однієї задачі студент може отримати 15 балів. Максимальна сума балів за письмову компоненту екзаменаційного контролю – 60 балів. Усна компонента екзаменаційного контролю передбачає відповідь на 2 теоретичних питання, за які студент максимально може отримати 10 балів (кожне питання по 5 балів). При відповіді на теоретичне питання враховується: - глибина, правильність та розуміння – 3 бали; - вміння наводити приклади, робити порівняння – 2 бали.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: За набуті знання та вміння на практичних заняттях здобувачі денної форми навчання можуть отримати всього 30 балів (від 2 до 3 балів за кожне практичнее заняття (всього 11 практичних занять). Підсумкова (екзаменаційна) оцінка виставляється в результаті здійснення екзаменаційного контролю, який передбачає виконання письмової та усної компонент. Письмова компонента включає завдання трьох рівнів складності. Усна компонента екзаменаційного контролю передбачає відповідь на 2 теоретичних питання, за які студент максимально може отримати 10 балів (кожне питання по 5 балів). При відповіді на теоретичне питання враховується: - глибина, правильність та розуміння – 3 бали; - вміння наводити приклади, робити порівняння – 2 бали. Загальна кількість балів за письмову та усну компоненту додається до поточної оцінки. Фактична кількість балів, отримана студентом, переводиться в державну підсумкову оцінку за такими критеріями.
Рекомендована література: 1. Баранова В.Г., Гончаренко О.М. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія. Харків: «Діса плюс». 2019. 370 с. 2. Татарин Н.Б., Петрович А.З., Педченко І.І. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку України. Young Scientist. 2020. Вип. № 3 (79). С. 273-277. 3. Khoruzhyi S. Consolidation of institutional support of regulation and supervision functions financial institutions. Biznes Inform, 2019, 3, 337-342. 4. Ринок фінансових послуг: навч.посіб. / Арутюнян С.С., Іоргачова М.І. та ін.; за заг. ред. С.С. Арутюнян, М.І. Іоргачова. – Харків: «Діса плюс», 2020. – 312 с. 5. Фінансовий ринок: Навч. посібник за заг. ред. Арутюнян С.С. / Арутюнян С.С., Добриніні Л.В. та інші. – К.: Гуляєва В.М., 2018. – 484 с. 6. Фінанси підприємств: підручник / О.Б.Курило, Л.П.Бондаренко, О.И Вівчар, О.М.Чубка. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 340 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).