Політика управління фінансовими послугами (курсова робота)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.11.E.067
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: Кандидат економічних наук, професор Лапішко М.Л.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: сутність та класифікацію ринку фінансових послуг, теоретичні засади діяльності фінансових посередників;особливості надання конкретних фінансових послуг різними фінансовими установами; законодавчу та нормативну базу щодо формування та розвитку ринку фінансових послуг і діяльності фінансових установ; основні засади державного регулювання та нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг;перспективи розвитку ринку фінансових послуг України; вміти:проводити порівняльний аналіз прийнятності фінансової послуги; здійснювати структурний, фундаментальний та технічний аналіз надання фінансових послуг різними фінансовими установами;використовувати інструментарій розрахунків, пов’язаних з наданням конкретних видів фінансових послуг; визначати потреби та оцінювати ефективність отримання фінансових послуг суб’єктами господарської діяльності; визначати перспективи запровадження нових видів фінансових послуг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Банківські операції, податкова система фінансова статистика, фінансовий аналіз, фінансовий ринок, - кореквізити:фундаментальний та технічний аналіз фондового ринку, ринок цінних паперів.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади формування політики управління фінансовими послугами. Нормативно-правова база діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг. Фундаментальний та технічний аналіз ринку фінансових послуг. Шляхи розроблення політики управління фінансовими послугами в сучасних умовах.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (тестування, самостійні роботи, ессе);- 100 балів; - Підсумковий контроль – 100 балів
Рекомендована література: Рекомендована література 1.Грідасов В.М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. для студ. спец. «Фінанси» усіх форм навчання / В.М. Грідасов, А.І. Кофонова, Є.В.Колмикова; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ: [ДДМА], 2010. – 308 с. 2.Загородній А. Г. Ринок фінансовий послуг: термінологічний словник : навч. підручник для студ. вищ. навч. закладів / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. – Л. : Бескид Бід, 2008. – 544 с. 3.Маслова С.О. Ринок фінансових послуг: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – К.: Кондор, 2006. – 192 с. 4.Мойсеєнко І. П. Ринок фінансових послуг / І. П. Мойсеєнко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2006. – 360 с. 5.Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / С.В.Наумен-кова, С.В. Міщенко. – К. : Знання, 2010. – 532 с. 6.Господарський кодекс України: Верховна Рада України; Закон № 436-IV від 16.01.2003 р. // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 7.Про депозитарну систему України: Верховна Рада України ; Закон № 5178-VI від 06.07.2012 // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5178-17. 8.Про державнерегулювання ринку ціннихпаперів в Україні ; Закон № 448/96-ВР від 30.10.1996 // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80. 9.Положення про Державний реєстр фінансових установ: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг; Положення № 41 від 28.08.2003 // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0797-03.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).