Кваліфікаційний екзамен

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.047
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: Члени екзаменаційної комісії
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета кваліфікаційного екзамену – це підсумок теоретичних знань та навичок професійно-фахових дисциплін, що оцінюють обсяг та якість засвоєння студентами при формуванні професійно-кваліфікаційного рівня бакалаврів.
Завдання: Завданням проведення кваліфікаційного екзамену є перевірка методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень наведених нижче економічних дисциплін, а також вміння їх використовувати при аналізі економічних явищ і в практичній діяльності. Особлива увага приділяється виявленню знань і вмінь здобувача аналізувати сучасні умови здійснення економічних реформ в Україні, виявлення навичок вирішення практичних завдань, конкретного аналізу проблемних ситуацій на макро- та мікроекономічному рівнях.
Результати навчання: - Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. - Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. - Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. - Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фінансовий ринок Бюджетна система Інвестування Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
Короткий зміст навчальної програми: Метою державної атестації студента є визначення фактичної відповідності його підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією (ДЕК) після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні. ДЕК оцінює рівень науково-теоретичної і практичної підготовки випускників, вирішує питання про здобуття певного освітнього рівня, присвоєння відповідної кваліфікації та видачу документа про вищу освіту.
Опис: Державний екзамен складається як підсумкова комплексна перевірка рівня знань та умінь бакалавра, які він повинен продемонструвати для підтвердження відповідності набутих ним компетенцій нормативним вимогам з дисциплін «Фінансовий ринок», «Бюджетна система», «Інвестування», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» в обсязі діючих навчальних програм. Державний екзамен проводиться як контрольний захід у письмово-усній формі та, відповідно, складається з двох частин: письмової та усної.
Методи та критерії оцінювання: Державний екзамен складається з тестової перевірки знань (І та ІІ рівень складності), письмового розв'язання комплексної ситуаційної задачі (ІІІ рівень складності) з дисциплін, що формують фахівця відповідної спеціалізації та усної компоненти. Усі білети з державного є рівноцінними за рівнем складності та трудомісткістю. Комплект для державного екзамену містить 30 завдань (білетів). Структура екзаменаційного білета наступна. Кожне завдання побудоване за трьома рівнями складності. Питання в завданні можуть бути представлені як в формі визначень, так і у вигляді тестів і задач.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінка здійснюється, виходячи з максимальної кількості балів – 100, які розподіляються наступним чином: 1. письмова компонента 70 балів, з яких: І рівень: 20 тестів – 20 балів (кожен тест оцінюється в 1 бали); ІІ рівень: 8 завдань – 32 балів (кожне завдання оцінюється в 4 бали); ІІІ рівень: 2 задачі – 18 балів (кожна задача оцінюється в 9 балів). 2. усна компонента – 30 балів. Оцінка державного екзамену ДЕК є результатом обох компонент. Оцінка знань студента здійснюється державною комісією на основі відповідних критеріїв. Критерії оцінювання результатів виконання завдань письмової компоненти державного екзамену: - максимальну оцінку за завдання 1 рівня складності – 1 бал отримує студент, котрий обрав правильну відповідь із запропонованих (у випадку, якщо студент обрав невірну відповідь завдання оцінюється у 0 балів); - максимальну оцінку за завдання 2 рівня складності – 8 балів отримує студент, котрий правильно і раціонально вирішив задачу, навів усі розрахункові формули, показав раціональний розв’язок задачі та написав відповідні висновки. - максимальну оцінку за завдання 3 рівня складності –балів отримує студент, котрий обрав правильну відповідь, виконав поставлене завдання, надав чіткий та повний опис ходу розв’язку завдання та обґрунтований висновок щодо поставленого завдання (у випадку, якщо студент не повністю виконав поставлене завдання, надав не повний опис ходу розв’язку завдання та/чи припустився незначних помилок при виконанні завдання, внаслідок чого обрав невірну відповідь чи зробив невірний висновок, за дане завдання виставляються окремі бали, пропорційно до частки правильно виконаного завдання).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: підручник. Київ: «Знання», 2021. – 535 с. 2. Миськів Г. Бюджетна система : теоретичні та практичні аспекти (у схемах і таблицях) : навчальний посібник. Львів : Растр-7, 2020. – 272 с. 3. Шкварчук Л. О. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування»: навчальний посібник. – Львів: Простір-М, 2019. – 232 с. 4. Ярошевич Н. Б. Державне управління інвестиційною діяльністю: Навчальний посібник / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, А. І. Якимів.–Львів.: «Новий Світ-2000», 2020. – 429 с. 5. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с. 6. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 400 с. 7. Арутюнян С. С., Добриніна С. С. Фінансовий ринок: навч. посіб. Київ: Гуляєва В.М., 2018. – 484 с. 8. Коваленко Ю. М., Онишко С. В., Кужелєв М. О. Фінансовий ринок: підручник. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. – 442 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).