Виробнича практика

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.046
Кількість кредитів: 10.50
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: Кандидат економічних наук, доцент Данилків Христина Петрівна та кандидат економічних наук, доцент Садура Оксана Борисівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. - Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. - Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. - Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. - Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. - Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. - Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. - Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. - Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. - Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. - Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. - Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. - Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. - Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. - Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. - Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. - Уміння застосовувати методи фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. - Уміння проводити облік операцій на підприємствах, в фінансово-кредитних установах, складання фінансової і податкової звітності. - Уміння здійснювати операції на фінансовому ринку. - Володіння навичками роботи з комп’ютером, вміння користуватися програмним забезпеченням обробки даних у сфері професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: "Фінансовий аналіз", "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання", "Страхові послуги", "Банківська система". Кореквізит: практика за темою дипломної та магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Проходження виробничої практики передбачає формування в умовах виробничої діяльності професійних здібностей на основі використання теоретичних знань студента у різних ситуаціях, що властиві майбутній професії. Під час проходження практики студент-практикант веде «Щоденник виробничої практики», де записує дату та короткий зміст виконаної роботи. Ці дані щоденно підтверджуються підписом керівника практики від підприємства (організації, установи). Заповнений та завірений печаткою з місця практики щоденник разом з графіком про проходження практики та відзивом керівника від підприємства додають до звіту про проходження виробничої практики. За результатами проходження виробничої практики студент-практикант готує Звіт про проходження виробничої практики, який включає: дані про підприємство (історія створення та розвитку, організаційно-правова форма, вид діяльності, організаційна структура і т.п.), перелік нормативно-правових актів, що регулюють діяльність підприємства (організації, установи), опис особливостей ведення фінансової роботи на досліджуваному об’єкті, аналіз структури та функцій фінансової служби підприємства (організації, установи), аналіз даних основних форм фінансової звітності досліджуваного об’єкту (балансу, звіту про фінансові результати, кошторису), а також у звіті студент описує та виконує індивідуальне завдання відповідно до варіанту, що видається керівником практики від кафедри.
Методи та критерії оцінювання: Контроль правильності заповнення та оформлення «Щоденника виробничої практики»; Контроль відповідності «Звіту про проходження виробничої практики» поставленим вимогам, щодо його написання та оформлення.
Рекомендована література: 1. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.04., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р. 2. О.В. Козирєва, Н.В. Глєбова. Зовнішньо-екномічна діяльність підприємства: навчальний посібник. Харків: НФаУ. 2020. 172 с. 3. О.Б. Курило, Л.П. Бондаренко, О.І. Вівчар, О.М. Чубка. Фінанси підприємств: підручник. К.: Видавничий дім «Кондор». 2020. 340 с. 4. Закон України "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992 р. / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text. 5. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 18.12.2019. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).