Ринок цінних паперів

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.11.E.066
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: Кандидат економічних наук, доцент Данилків Христина Петрівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. - Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. - Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. - Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. - Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). - Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. - Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. - Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. - Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. - Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. - Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. - Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. - Уміння застосовувати методи фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. - Уміння проводити облік операцій на підприємствах, в фінансово-кредитних установах, складання фінансової і податкової звітності. - Володіння навичками роботи з комп’ютером, вміння користуватися програмним забезпеченням обробки даних у сфері професійної діяльності. - Здатність використовувати професійні знання для статистичної обробки даних та математичного моделювання фінансово-економічних процесів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: фінанси, гроші та кредит, страхові послуги; Кореквізит: фінансовий менеджмент, страховий менеджмент, фінансовий ринок.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Поняття світового ринку фінансових послуг та його складових елементів. 2. Класифікаційні ознаки поділу учасників світового ринку фінансових послуг та механізм сек’юритизації боргу. 3. Тенденції розвитку світового ринку фінансових послуг. 4. Ринки обміну валют як складовий елемент ринку фінансових послуг. 5. Форвардні контракти. Загальна характеристика заключення фінансових ф’ючерсних контрактів. Оцінка вартості СВОПу. 6. Характеристика опціонного ринку в складі ринку фінансових послуг. 7. Опціонні стратегії. Загальна характеристика варанту, кеп, фло і колара як похідних інструментів на ринку фінансових послуг. 8. Поняття хеджування та техніка хеджування ф’ючерсними контрактами. 9. Діяльність страхової компанії на ринку фінансових послуг. Проблема максимізації прибутку суб’єктів ринку фінансових послуг. 10. Міжнародна торгівля як невід’ємний компонент функціонування ринку фінансових послуг.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (20 балів) Контрольний захід (80 балів)
Рекомендована література: 1. Хома І. Б. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / І. Б. Хома, І. В. Алєксєєв, Л. С. Тревого, Н. І. Андрушко // 2-ге видання перероб. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 248 с. 2. Кириченко О. А. Ринок фінансових послуг: Підручник / О. А. Кириченко, М. П. Денисенко, А. В. Чупіс // 2-ге видання перероб. і допов. – К. : Дорадо-Друк, 2010. – 352 с. 3. Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532 с. 4. Науменкова С.В. Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн: Навч. посібник / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко. – К. : ЦНД НБУ, УБС НБУ. - 2010. - 170 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).