Оцінювання стану фінансів суб'єктів підприємництва (курсова робота)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.10.E.057
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: Кандидат економічних наук, старший викладач Данилків Христина Петрівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. - Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. - Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). - Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. - Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. - Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. - Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. - Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. - Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: “Фінанси” “Фінанси підприємств” “Фінансовий аналіз”
Короткий зміст навчальної програми: Виконання курсової роботи дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з довідковою літературою, статистичними даними та іншими інформаційними джерелами; глибше вивчити особливості функціонування підприємства та його окремих ланок; набути навичок аналізу відкритої фінансової інформації про підприємство, проведення критичного аналізу, формулювання висновків.
Методи та критерії оцінювання: 100 балів
Рекомендована література: 1. Гушко С. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / С. В. Гушко, А.В. Шайкан, Н.П. Шайкан, О.А.Гушко. - Вид. 2-е, перероб. і допов. - Кривий Ріг: Чернявський Д. О., 2011. - 174 с. 2. Хома І.Б., Андрушко Н.І., Слюсарчик К.М. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – 2-ге вид. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 344 с. 3. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навчальний посібник для студентів ВУЗів / О. Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 328 с. 4. Баканів М.І. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / М.І. Баканів. - К.: Кондор, 2009 . - 296 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).