Фундаментальний та технічний аналіз фондового ринку

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.10.E.056
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінансів, обліку і аналізу
Лектор: кандидат економічних наук, асистент Данилків Христина Петрівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати: основні джерела отримання фінансової інформації, основні прийоми та методи проведення фундаментального та технічного аналізу, порядок формування та розміщення капіталу, принципи інвестиційної політики фінансових компаній, роль хеджування у забезпеченні виконання зобов’язань та страхуванні фінансових активів, методи оцінки платоспроможності компаній та умови забезпечення їх фінансової стійкості, особливості менеджменту та маркетингу у фінансових компаніях, порядок укладення та ведення біржових угод. - уміти: користуватися інформаційними джерелами й адекватно інтерпретувати отриману інформацію; аналізувати ризик та дохідність фінансових активів на різних фінансових ринках та фондових біржах ринках; користуватися на практиці методами і прийомами фундаментального та технічного аналізу; набути навичок практичного застосування результатів аналізу при прийняті рішень на фінансових та товарних ринках; розуміти міри відповідальності за дотриманням фінансового законодавства; оформляти трейдингові операції; ознайомитись із досвідом держав з розвинутою ринковою економікою з метою його можливого використання в Україні за умов максимального врахування національних особливостей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: фінанси, гроші та кредит; - кореквізит: фінансовий ринок.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Теоретичні та організаційні основи фундаментального та технічного аналізу. 2. Основи аналізу фондового ринку. 3. Фундаментальний аналіз емітентів цінних паперів та аналіз макроекономічних індикаторів. 4. Основні засади технічного аналізу фінансового ринку. 5. Графіки та графічні моделі у технічному аналізі. 6. Комп’ютерні індикатори у технічному аналізі. 7. Методи технічного аналізу на основі теорії циклів. 8. Прогнозування цін фінансових активів методами фундаментального аналізу. 9. Трейдинг та управління ризиками.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40 балів) - контрольний захід (60 балів)
Рекомендована література: · Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. · Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР вiд 30.10.1996 р. · Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров / Р. Винс. - М. : Альпина, 2009. - 401 с. · Демарк Т. Технический анализ - новая наука : Пер. с англ. / Т. Демарк. - М. : Диаграмма, 1997. - 280 с. · Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка / Р.В. Колби, Т.А. Мейерс. - М. : Издательский Дом "Альпина", 1998. - 581 с. · Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг : Курс лекций / Ю.Я. Кравченко. - К. : ВИРА-Р, 2002. - 368 с. · Кравченко Ю. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах : Учебное пособие / Ю. Кравченко. - К. : Ника-Центр, Эльга, 2003. – 528 с. · Кузьмінський В.З Фондова біржа і ринок цінних паперів. Методичний комплекс навчальної дисципліни. К: ІЕУГП, 1999. · Кузьмінський В.З Фінансовий ринок. Методичний комплекс навчальної дисципліни. К:Київський інститут «Слов’янський університет», 2001.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).