Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.00.O.001
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент Милянич Андрій Остапович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання основ технології проектування та організації проектних робіт, особливостей проектування виробничих і допоміжних приміщень; - знати основні принципи будівельного проектування хіміко-фармацевтичних виробництв та принципи компонування технологічного обладнання; - уміти проектувати і моделювати нові технологічні схеми виробництв фармацевтичних препаратів та хіміко-фармацевтичні підприємства вцілому з урахуванням вимог техніки безпеки та норм і правил GMP.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - процеси та апарати фармацевтичних виробництв; - устаткування і проектування фармацевтичних виробництв; - хімія і технологія лікарських препаратів, ч.1, ч. 2. Кореквізити: - промислова технологія фармацевтичних виробництв; - промислове обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств.
Короткий зміст навчальної програми: Представлено матеріал щодо основних принципів та методів проектування і моделювання нових технологічних схеми виробництв фармацевтичних препаратів та хіміко-фармацевтичних підприємств вцілому з урахуванням вимог техніки безпеки та норм і правил GMP. Розглянуто основні будівельні норми і правила, матеріали для виготовлення та елементи промислових та допоміжних будівель хіміко-фармацевтичних підприємств.
Методи та критерії оцінювання: - тестовий контроль та усне опитування на практичних заняттях за вивченими темами, перевірка і оцінка письмових індивідуальних завдань (РГР та КР) (30%); - підсумковий контроль (70% – контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Процеси і апарати хіміко-фармацевтичної промисловості. Навч посібник для фарм і хім спец. / Сидоров Ю.І., Чуєшов В.І., Новіков В.П. - Винница: Нова Книга, 2009. -816 с. 2. Технологічне обладнання біотехнологічної і фармацевтичної промисловості: підручник [для вищ. навч. закл.] / Стасевич М.В., Милянич., А.О., Стрельников Л.С., Крутських Т.В, Бучкевич І.Р., Зайцев О.І Гузьова., І.О., Стрілець О.П., Гладух Є.В., Новіков В.П. –Львів: «Новий Світ-2000», 2018. –410 с. 3. Технологія ліків промислового виробництва : підручник: у 2 ч. / В. І. Чуєшов, Є. В. Гладух, І. В. Сайко [та ін.];– Харків : НФаУ ; Оригінал, 2012. – Ч. 1 і 2.