Промислова технологія фармацевтичних виробництв, частина 1

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.00.O.003
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц. Губицька Ірина Іванівна, доц. Конечна Роксолана Тарасівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні положення загальних статей ДФ України, наказів та інших чинних нормативних документів МОЗ України щодо виготовлення, контролю якості, упакування та маркування та відпуску лікарських засобів; • знати теоретичні основи технології лікарських форм, що виробляються на фармацевтичних підприємствах та вміти вибирати найбільш оптимальний метод їх виготовлення; • вміти працювати з технологічним обладнанням та нормативно-технічною документацією, що регламентує процес виробництва, якість ліків та вимоги GMP до них; • вміти розробляти блок-схеми виробництва різних лікарських форм та розраховувати кількості компонентів, загальний об'єм або масу лікарського засобу, складати матеріальний баланс.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Фармацевтична хімія, Аптечна технологія ліків, Фармакокінетика, Хімія і технологія лікарських препаратів, Фармакогнозія. кореквізити: Промислове обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств, Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP, Технологія і застосування лікувальних косметичних засобів, Контроль якості лікарських засобів, Наукові аспекти екології хіміко-фармацевтичних виробництв.
Короткий зміст навчальної програми: Біофармація. Фармацевтичні фактори. Біофармацевтичні аспекти фармакокінетики лікарських засобів. Основні положення GМР. Технологія і номенклатура, контроль якості, застосування лікарських форм: фармацевтичних розчинів, порошків, таблеток, лікарських форм в желатинових капсулах, мікрокапсул, пластирів, гірчичників, суспензій і емульсій.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, практичні заняття, контрольна робота – 40 балів; • підсумковий контроль - 60 балів ( контрольний захід, іспит): письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Технологія ліків промислового виробництва / В.І. Чуєшов, Є.В.Гладух, І.В.Сайко та ін.- у 2-х ч. - Х.: НФаУ «Оригінал», 2013. - Т-1 - 693 с.; Т-2 - 638с. 2. Технологія лікарських препаратів промислового виробництва: навчальний посібник / Д.І. Дмитрієвський. Л.І. Богуславська, Л.М. Хохлова та ін.; Ред. Д.І. Дмитрієвський. – Вид. 2-е. - Вінниця: Нова книга, 2008. – 280 с. 3. Промислова технологія ліків: підручник. У 2-х т. / В.І. Чуєшов, М.Ю. Чернов, Л.М. Хохлова [та ін.]; під ред. В.І. Чуєшова. – Харків: Основа, Вид-цтво УкрФА, 2003. – Т.1.– 560 с.; Т.2. – 704 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).