Наукові аспекти технології ветеринарних та біомедпрепаратів

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.00.O.002
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: професор Лубенець Віра Ільківна, доцент Губрій Зоряна Василівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність застосовувати сформовані цілісні уявлення про тонкий органічний синтез у пошуку нових лікарських субстанцій; 2. Здатність до розробки технологічних процесів і методів виробництва нових лікарських субстанцій та препаратів; 3. Здатність виявляти відповідність між структурою речовини, її фізико-хімічними властивостями, реакційною здатністю та методами її синтезу; 4. Здатність порівнювати, вибирати альтернативні шляхи одержання медичних препаратів, застосовувати знання про мікробіологічні процеси з метою виробництва фармацевтичних субстанцій, проектувати нові біотехнологічні виробництва фармацевтичних препаратів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Органічна хімія; Аналітична хімія; Методи органічного синтезу; Біологічна хімія та молекулярна біологія; Мікробіологія; Фармацевтична хімія; Хімія і технологія лікарських субстанцій. кореквізити: Промислова технологія фармацевтичних виробництв; Контроль якості лікарських засобів; Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні вимоги до лікарських речовин. Створення нових синтетичних лікарських речовин, зв`язок структура - біологічна активність. Класифікація лікарських речовин. Засоби, які корегують імунний статус, стреси та продуктивність тварин. Речовини, які впливають переважно на обмін речовин, на окремі системи та органи. Використання промислового мікробного біосинтезу для виробництва медичних препаратів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Р.П.Евстигнеева. Тонкий органический синтез / Р.П.Евстигнеева. - М.: Химия, 1991. 2. Чуєшов В.І. Промислова технологія ліків / Чуєшов В.І. - Харків, 1999. 3. В.Д.Соколова. Фармакология / Под ред.проф.В.Д.Соколова. - М.:Колос, 2000. – 575с. 4. А.Т.Солдатенков. Основы органической химии лекарственных веществ. / А.Т.Солдатенков, Н.М.Колядина, И.В.Шендрик. - М.: “Химия”. - 2001. - 189с. 5. Л.М.Буценко. Технології мікробного синтезу лікарських засобів / Л.М.Буценко, Ю.М. Пенчук, Т.П.Пирог. - К.:НУХТ, 2010. – 323с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).