Економіка хіміко-фармацевтичних підприємств

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.00.O.005
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц. Комар Андрій Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні принципи організації органів керування хіміко-фармацевтичною галуззю; створення, дослідження, реєстрацію лікарських засобів; систему належної виробничої практики (GMP) та належної лабораторної практики (GLP); промисловий випуск лікарських засобів; державну систему контролю якості лікарських засобів; основи фармацевтичного маркетингу; основи зовнішньоекономічної діяльності підприємства. • вміти створювати та реєструвати хіміко-фармацевтичне підприємство; складати плани розвитку підприємства та бізнес-план; організувати роботу хіміко-фармацевтичного А ПОЛІТЕХНІКА' - підприємства зі створення, дослідження, реєстрації та промислового випуску лікарських препаратів; проводити заходи з належної виробничої та належної лабораторної практики; зберігати лікарські засоби в умовах виробничих цехів та заводських (оптових) складів; здійснювати експортно-імпортні операції; здійснювати маркетингову роботу та ін.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Організація та економіка фармації. • Менеджмент та маркетинг у фармації. Кореквізити: • Виконання МКР.
Короткий зміст навчальної програми: Основи підприємницької діяльності. Управління підприємством. Персонал хіміко-фармацевтичного підприємства. Капітал і виробничі фонди. Нематеріальні ресурси та активи хіміко-фармацевтичних підприємств. Оборотні кошти. Техніко-технологічна база хіміко-фармацевтичних підприємств. Організація хіміко-фармацевтичного виробництва. Регулювання, прогнозування та планування діяльності хіміко-фармацевтичних підприємств. Хіміко-фармацевтичне виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції. Витрати і ціни на продукцію. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємств.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40 балів) • підсумковий контроль (50 балів контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60 балів).
Рекомендована література: 1. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва: Навч. посіб. для студ. вищ навч. закладів. / О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 160 с. 2. Економіка підприємства: Структурно-логістичний навч. посібник. / За ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покровського. – К.: КНЕУ, 2001. – 457 с. 3. Фармацевтичне законодавство (нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств). // Під редакцією д.фарм.н., проф. Грошового Т.А. – Тернопіль. «Укрмедкнига». 2012. – 569 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).