Медична біотехнологія

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.00.M.012
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент Губрій Зоряна Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність застосовувати методи біосинтезу; • Здатність застосовувати сформовані цілісні уявлення про біосинтез у пошуку нових лікарських субстанцій; • Здатність до розробки технологічних процесів і методів виробництва нових лікарських субстанцій та препаратів; • Здатність виявляти відповідність між структурою речовини, її фізико-хімічними властивостями, реакційною здатністю та методами її синтезу; • Здатність порівнювати, вибирати альтернативні шляхи одержання медичних препаратів, застосовувати знання про мікробіологічні процеси з метою виробництва фармацевтичних субстанцій, проектувати нові біотехнологічні виробництва фармацевтичних препаратів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Органічна хімія; Біологічна хімія та молекулярна біологія; Мікробіологія; Хімія і технологія лікарських субстанцій кореквізити: Промислова технологія фармацевтичних виробництв; Контроль якості лікарських засобів; Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP
Короткий зміст навчальної програми: Отримання біотехнологічних лікарських препаратів, основи імунобіотехнології і імунохімії, особливості проведення біотехнологічних процесів для одержання антибіотиків, деяких амінокислот і вітамінів, які використовуються як лікарські засоби чи ветпрепарати, технології одержання вакцин і сироваток. Розглядаються питання виділення і очистки біопрепаратів, вивчаються мікробіологічні трансформації органічних сполук з метою одержання біологічно активних речовин – субстанцій медичних препаратів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Кантере В.М. Теоретические основы технологии микробиологических производств / Кантере В.М. - М.:Агропромиздат, 1990. – 272с. 2. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках / Егоров Н.С. - М.:Наука, 2004.- 525 с. 3. Посохова К.А., Вікторов О.П. Антибіотики / Посохова К.А., Вікторов О.П. – Т.:Укрмедкнига, 2005. - 296с. 4. Л.М.Буценко. Технології мікробного синтезу лікарських засобів / Л.М.Буценко, Ю.М. Пенчук, Т.П.Пирог. - К.:НУХТ, 2010. – 323с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).