Фармакотерапія

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.02.E.029
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц. Лопатинська Оксана Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розуміти загальні принципи інтерпретації результатів обстеження пацієнта, що мають важливе значення для раціонального вибору лікарських засобів • вміти застосовувати основні види фармакотерапії (етіологічну, патогенетичну, симптоматичну, заміну, профілактичну, паліативну) • обґрунтовувати та пропонувати раціональну схему лікування деяких захворювань • вміти обирати фармакотерапевтичні групи лікарських засобів для раціональної фармакотерапії • вміти використовувати принципи доказової медицини та формулярної системи для оптимального вибору лікарських засобів для раціональної фармакотерапії в конкретних клінічних ситуаціях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Лабораторна та функціональна діагностика • Фармакокінетика • Клінічна фармація кореквізити: • Фармакологія
Короткий зміст навчальної програми: Основи фармакотерапії. Види фармакотерапії. Дія лікарських засобів на організм. Поняття про фармакологічний ефект. Фактори, що впливають на величину і силу фармакологічного ефекту. Основні принципи фармакотерапії захворювань, пов'язаних з підвищеним артеріальним тиском. Характеристика артеріальної гіпертензії. Основні групи антигіпертензивних препаратів, лікарські форми і особливості дозування. Показання та протипоказання до застосування гіпотензивних лікарських засобів. Ішемічна хвороба серця та особливості фармакотерапії. Основні принципи лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Захворювання дихальних шляхів і особливості терапії. Основні принципи лікування ендокринних розладів. Основні напрямки хіміотерапії. Особливості призначення та використання антибіотиків. Фармакотерапія алергічних захворювань. Фармакотерапія ревматичних захворювань. Фармакотерапія системних захворювань сполучної тканини. Фармакотерапія неврологічних захворювань. Фармакотерапія захворювань імунної системи. Фармакотерапія захворювань крові. Фармакотерапія в акушерстві та гінекології.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (10 балів), поточні контрольні роботи (30 балів), підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (60 балів)
Рекомендована література: 1. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм. факультетів / Під ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 644 с. 2. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. У 2-х томах. – Вінниця: Нова книга, 2009. – Т 1. – 640 с. Т 2. – 784 с. 3. Середюк Н.М. Внутрішня медицина і терапія. – К.: Медицина, 2007. – 686 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).