Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.00.M.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: к.х.н., доц., доцент Баранович Діана Богданівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • формування знань щодо процесів, методів та організації наукових досліджень, щодо формування пріоритетних напрямів наукової діяльності в Україні, критеріїв вибору теми науково-дослідної роботи; • проведення інформаційного і наукового пошуку та впровадження результатів дослідних робіт в промисловість; • ознайомлення з основними елементами права інтелектуальної власності та питання щодо використання об’єктів інтелектуальної власності відповідно до чинного законодавства України; • ознайомлення з умовами ліцензування та передавання технологій, а також із основними відомостями про патентну інформацію й документацію та міжнародним законодавством у сфері інтелектуальної власності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити — • Фармацевтична хімія. • Фармакокінетика. • Фармакогнозія. • Аптечна технологія лікарських засобів. • Хімія та технологія лікарських субстанцій. кореквізити — • Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP. • Наукові аспекти технології ветеринарних препаратів та біомедпрепаратів. • Наукові аспекти екології хіміко-фармацевтичних виробництв. • Контроль якості лікарських засобів. • Наукові аспекти біофармації.
Короткий зміст навчальної програми: Наука як вища форма знання. Класифікація наук. Організаційна структура науки. Процеси наукових досліджень. Теоретичні дослідження екпериментальні дослідження. Структура управління державною системою правової охорони інтелектуальної власності. Об'єкти інтелектуальної власності. Загальні відомості про авторське право та суміжні права. Законодавча основа права промислової власності як складової частини права інтелектуальної власності. Об'єкти та суб'єкти права промислової власності. Правова охорона винаходв і корисних моделей. Ліцензування та передавання технологій.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль – 30% (контрольна робота, індивідуальні завдання самостійної роботи); • підсумковий контроль (залік) - заліковий контрольний захід —70 %.
Рекомендована література: 1. Конституція України. Кодекси і закони України ([Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon.rada/) 2. Постанови і Декрети Кабінету Міністрів України ([Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada/) 3. Національні стандарти України. 4. Нормативні акти міністерств і відомств України, зареєстровані та незареєстровані у Мін'юсті України ([Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada/). Наказ МОН України від 15.03.2002 р. № 197 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364-02. Наказ МОН України від 16.07.2001 р. № 521 ([Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0950-03). Наказ МОН України від 22.01.2001 р. № 22 ([Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01). Наказ МОН України від 18.02.2002 р. № 110 ([Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0226-02). 5. Міжнародні договори в сфері інтелектуальної власності ([Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua). 6. Інші джерела інформації.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).