Промислове обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.00.O.007
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: проф. Стасевич Марина Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • знати особливості застосування, конструктивні особливості та принципи роботи різних видів обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств вітчизняного та закордонного виробництва, застосування його у різних технологічних процесах. • вміти вибирати промислове обладнання для проведення конкретного технологічного процесу на хіміко-фармацевтичному підприємстві; • проводити конструктивні розрахунки для конкретного виду обладнання. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: • Знання видів, конструктивних особливостей та принципів роботи обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств • Уміння вибирати та використовувати обладнання сучасного фармацевтичного виробництва • Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами • Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Хімія і технологія лікарських препаратів, ч.1, ч. 2 Устаткування і проектування фармацевтичних заводів, Процеси та апарати фармацевтичних виробництв. Кореквізити: Промислова технологія фармацевтичних виробництв ч.1, ч.2, Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP
Короткий зміст навчальної програми: Особливості процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних підприємств. Матеріали для виготовлення фармацевтичного обладнання. Обладнання механічних процесів. Обладнання процесу подрібнення. Просіювання сипучих матеріалів. Підживлювачі твердих матеріалів у фармацевтичному виробництві. Змішування твердих матеріалів. Механізми для переміщення твердих матеріалів. Обробка матеріалів пресуванням. Обладнання для сушіння у фармації. Ампулювання.
Методи та критерії оцінювання: - письмові практичні завдання та індивідуальні роботи – 40 балів - підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен) – 60 балів (письмово-усна форма)
Рекомендована література: 1. Технологічне обладнання біотехнологічної і фармацевтичної промисловості: підручник [для вищ. навч. закл.] Стасевич М.В., Милянич., А.О., Стрельников Л.С., Крутських Т.В, Бучкевич І.Р., Зайцев О.І Гузьова., І.О., Стрілець О.П., Гладух Є.В., Новіков В.П. – Львів: «Новий Світ-2000», 2018. – 410 с. 2. Промислова технологія лікарських засобів: базовий підручник для студ. вищ. навч.закладу (фармац. ф-тів) / Є. В. Гладух, О. А. Рубан, І. В. Сайко [та ін.] – Х. : НФаУ : Новий Світ-2000, 2018. – 526 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).