Технологія біологічно-активних речовин, біомедполімерів і наноструктур

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.01.E.024
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент Стадницька Наталія Євгенівна доцент Заярнюк Наталія Леонідівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання методів та прийомів сучасної біотехнології, основ технології мікробіологічних виробництв, принципів культивування in vitro клітин, тканин та органів рослин, сучасних біотехнологічних процесів і методів виробництва нових лікарських субстанцій та препаратів; - знання методів синтезу та аналізу сучасних біомедполімерів та полімерних носіїв, методів та прийомів застосування наноструктур як компонентів лікарських засобів, створення лікарських засобів адресної доставки ліків;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Промислова технологія фармацевтичних виробництв, ч. 1. Наукові аспекти екології хіміко-фармацевтичних виробництв. Наукові аспекти ветеринарних та біомедпрепаратів. Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP. Економіка хіміко-фармацевтичних підприємств. ко-реквізити: Промислова технологія фармацевтичних виробництв, ч. 2. Контроль якості лікарських засобів. Промислове обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств. Технологія і застосування лікувальних косметичних засобів.
Короткий зміст навчальної програми: Клітинні біотехнології отримання лікарської сировини та виділення лікарських речовин. Використання методу культури ізольованих клітин і тканин для одержання біологічно активних речовин. Твердофазий спосіб культивування. Калусні культури. Глибинне культивування клітин рослин в рідкому поживному середовищі. Культивування окремих клітин. Ізольовані протопласти. Мікроклональне розмноження. Допоміжна речовина та активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу. Полімери як допоміжні речовини та лікарськи засоби. Біоактивні та біоінертні полімери, біодеструкція та біодеградація полімерів, методи одержання. Полімери з власною біологічною активністю та полімери-носії. Терапевтичні системи адресної доставки, пролонговані та з контрольованим виділенням. Нано- структури, об’єкти, матеріали і технології; нанофармакологія. Нанорозмірні системи доставки лікарських речовин.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, індивідуальне завдання (40 балів) • підсумковий контроль - 60 балів, (письмово-усна форма, контрольний захід, залік)
Рекомендована література: 1. Основы фармацевтической биотехнологии: Уч. пос. / Т.П. Прищеп, В.С. Чучалин, К.Л. Зайков, Л.К. Михалева, Л.С. Белова.- Ростов н/Д.: Томск: Из-во НТЛ, 2006.- 256 с. 2. Основы биотехнологии растений. Культура клеток и тканей: Учебное пособие / Составители: Сорокина И.К., Старичкова Н.И., Решетникова Т.Б., Гринь Н.А.- 2002.- 256 с. 3. Чекман И.С. Нанофармакоглогия. Киев, 2009.-.350 с 4. Алексеев К.В., Грицкова И.А., Кедик С.А. Полимеры для фармацевтической технологии. – М. Сарма, 2011. – 511 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).