Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.00.O.014
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц., д-р. пед. наук Микитюк Оксана Михайлівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: теоретичні та методологічні основи наукового дослідження; особливості вибору напрямку наукового дослідження та формування етапів ; особливості пошуку, накопичення та обробки наукової інформації;; основні вимоги до оформлення результатів проведення НДР; •вміти: виконувати інформаційний пошук; формувати задачі та вибирати методи теоретичних та експериментальних досліджень; оформляти результати НДР; організовувати роботу в наукових колективах; використовувати набуті знання в практичній науково-дослідній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Наукові аспекти технології ветеринарних та біомедичних препаратів; наукові аспекти екології хім.-фарм виробництв; Кореквізити •Основи фармацевтичної біохімії; •Клініко-фармацевтичні аспекти використання лікарських засобів;
Короткий зміст навчальної програми: Визначення й класифікація наукових досліджень. Основні етапи науково – дослідницької роботи. Методологія та методика наукової роботи. Наукове дослідження та технологія дослідницької роботи. Етапи науково дослідницької роботи. Методи і техніка наукової роботи. Організація наукової діяльності й наукових досліджень. Організація, планування і впровадження науково-дослідних робіт.
Методи та критерії оцінювання: •оформлення студентами оформлених згідно вимог доповідей із презентаціями на запропоновані теми, написання рецензії на статті, проведення наукових нарад (тема й мета за вибором студентів) з представленням результатів наукових досліджень -40 балів •підсумковий контроль - 60 балів (контрольний захід, залік): письмово-усна форма .
Рекомендована література: 1. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко – 2-ге вид., перероб. і доп.– К.: Знання-Прес, 2002. 2. Чорненький, Я.Я. Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: навч. посібник / Я.Я.Чорненький, Н.В. Чорненька, С.Б. Рибак та ін. – К.: ВД «Професіонал», 2006. 3.Кислий В.М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник. / В.М. Кислий. – Суми: Університетська книга, 2011.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).