Основи фармацевтичної біохімії (спецкурс, ч 1)

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.00.O.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц. Марінцова Наталія Геннадіївна.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання сучасних фізико-хімічних методів ідентифікації органічних сполук, лікарських субстанцій та фармацевтичних препаратів; • Знання метаболізму біологічно активних сполук в організмі людини з метою інтерпретації механізму їх дії на молекулярному рівні для розробки нових лікарських засобів. • Уміння інтерпретувати зв'язок електронної та просторової будови органічних сполук з їх реакційною здатністю та фізико-хімічними властивостями; • Уміння підібрати основні підходи щодо тонкого синтезу та виділення органічних речовин і застосувати фізико-хімічні методи для їх ідентифікації;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Біологічна хімія та молекулярна біологія • Фармакокінетика • Основи фармакотерапії кореквізити: • Клініко-фармацевтичні аспекти використання лікарських засобів (спецкурс, частина 3)
Короткий зміст навчальної програми: Зв'язок фізико-хімічних властивостей біологічно активних сполук з їх фармакологічною активністю. Взаємодія лікарський засіб – рецептор. Метаболізм біологічно активних речовин. Метаболічні шляхи і місця метаболічних перетворень ксенобіотиків. Транспорт лікарських засобів через мембрани. Зв’язок структури і ступеня метаболізму лікарських речовин. Біохімічна трансформація лікарських речовин в організмі. Фактори, які впливають на метаболізм лікарських засобів.
Методи та критерії оцінювання: • письмово-усний контроль та захист лабораторних робіт – 10 балів. • підсумковий контроль - 90 балів ( контрольний захід, іспит): письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Н.Г.Марінцова Н.Г., С.В. Половкович, В.П.Новіков. Біологічна хімія. –Л.:НУ»Львівська політехніка», 2013. -336 с. 2. В.Д. Орлов, В.В. Липсон, В.В. Иванов. Медицинская химия. – Харьков, «Фолио», 2005. – 461 с. 3. Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В.Родуэлл. Биохимия человека в 2-х томах. – Москва, «Мир» 4. С. Ангельські, М.Г. Домінічак, З. Якубовскі. Клінічна біохімія. – Сопот, «Персей», 2000. – 451 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).