Клініко-фармацевтичні аспекти використання лікарських засобів (спецкурс,частина 3)

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.00.O.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: к.фарм.н., доц. Конечна Р.Т.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати базові основи та найважливіші аспекти клінічної фармакології лікарських засобів; - знати основи клінічної медицини, основні симптоми й синдроми найбільш відомих захворювань внутрішніх органів; - знати клініко-фармацевтичні аспекти та основні види лікарської терапії; - вміти правильно проводити контроль ефективності лікарських препаратів; - вміти правильно вибрати підходи до до медикаментозного лікування і профілактики основних патологічних станів, - знати умови раціонального застосування лікарських засобів та шляхи профілактики їх побічної дії; - знати базові основи фармацевтичної опіки при застосуванні безрецептурних лікарських засобів при самолікуванні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Промислова технологія фармацевтичних виробництв. Кореквізити: Основи фармацевтичної біохімії, Наукові дослідження та семінари за їх тематикою.
Короткий зміст навчальної програми: Предмет, завдання та зв`язок з іншими дисциплінами кліноко-фармацевтичних аспектів використання лікарських засобів. Основні положення клінічної фармації та клінічної фармакології. Побічна дія ліків. Принципи належної клінічної практики. Клініко-фармацевтичні аспекти використання лікарських препаратів в ревматології. Клініко-фармацевтичні аспекти використання лікарських препаратів в алергології. Клініко-фармацевтичні аспекти використання лікарських препаратів при інфекційних захворюваннях. Клініко-фармакологічні аспекти застосування алкоголю в медицині. Клініко-фармакологічна характеристика етилового спирту.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування – 40 балів; • підсумковий контроль - 60 балів ( контрольний захід, іспит): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Клінічна фармація : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред.В.П. Черних, І.А. Зупанця, І.Г. Купновицької. — Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2013. — 912 с. 2. Клінічна фармакологія: Підручник у 2 т. Том 1 / О.М. Біловол, О.Ф. Возіанов, І.К. Латогуз та ін. – К.: Здоров’я, 2005. – 608 с. 3. Клінічна фармакологія : підручник / за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. —К. : Медицина, 2010. — 774 с. 4. Клінічна фармакологія: підруч. для студ. внз: в 2 т. / С.В. Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва та ін.; за ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – Т. 1. – 348 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).