Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.00.O.019
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: Керівник магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - вміння працювати з літературними джерелами, науковими публікаціями, вести пошук необхідних методик, вміти аналізувати різні методи отримання потенційних лікарських препаратів; - вміння проводити матеріальні розрахунки, моделювати хімічні процеси - вміння опрацьовувати і вдосконалювати методики отримання нових речовин - вміння користуватися комп’ютерними програмами розрахунку молекул синтезованих речовин, прогнозувати їх біологічну активність - вміння опрацьовувати отримані результати наукової роботи - вміння розробити графічну частину у вигляді презентації - вміння продемонструвати практичні інженерні навики та здатність застосовувати системний підхід до вирішення наукових проблем - ідентифікація та дослідження властивостей синтезованих сполук та можливі шляхи їх подальшого практичного застосування - знання нормативних документів та правил моделювання хіміко-фармацевтичних процесів згідно з міжнародними вимогами і принципами GMP
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP; Хімія і технологія лікарських препаратів, ч.1, ч.2; Наукові аспекти екології хіміко-фармацевтичних виробництв; Промислове обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств; Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність; Економіка хіміко-фармацевтичних підприємств. кореквізити: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи; Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Обгрунтування теми та мети магістерської кваліфікаційної роботи. Огляд літературних даних. Основна частина, що включає обгрунтування вибору методів отримання нових сполук. Експериментальна частина. Матеріальні розрахунки. Коротка технологія. Принципова технологічна схема і створення апаратурно-технологічної схеми. Економічна частина. Висновки. Список використаної літератури. Додатки (презентація).
Методи та критерії оцінювання: Правильне оформлення звіту і завдання практики, повнота викладення матеріалу (20 балів), опрацювання та посилання на документи, що регламентують виготовлення ліків на виробництві (25 балів), акуратність оформлення, застосування схем, ілюстрацій (5 балів). Усний захист практики (50 балів).
Рекомендована література: 1. Процеси і апарати хіміко-фармацевтичної промисловості. Навч посібник для фарм і хім спец. / Сидоров Ю.І., Чуєшов В.І., Новіков В.П. - Винница: Нова Книга, 2009. -816 с. 2. Технологічне обладнання біотехнологічної і фармацевтичної промисловості: підручник [для вищ. навч. закл.] / Стасевич М.В., Милянич., А.О., Стрельников Л.С., Крутських Т.В, Бучкевич І.Р., Зайцев О.І Гузьова., І.О., Стрілець О.П., Гладух Є.В., Новіков В.П. –Львів: «Новий Світ-2000», 2016. –410 с. 3. Технологія ліків промислового виробництва : підручник: у 2 ч. / В. І. Чуєшов, Є. В. Гладух, І. В. Сайко [та ін.]; – Харків: НФаУ; Оригінал, 2012. – Ч. 1 і 2. 4. Ол. Швайка Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів: Посібник. – Донецьк. 2004. – 552 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).