Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.00.O.018
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц., д-р. пед. наук Микитюк Оксана Михайлівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: особливості вибору напрямку наукового дослідження та формування етапів ; особливості пошуку, основні вимоги до оформлення результатів проведення НДР; •вміти: виконувати інформаційний пошук; формувати задачі та вибирати методи теоретичних та експериментальних досліджень; оформляти результати НДР;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: •Наукові аспекти екології хім.-фарм виробництв; Кореквізити •Клініко-фармацевтичні аспекти використання лікарських засобів;
Короткий зміст навчальної програми: Схема проведень наукових досліджень у ВНЗ. Послідовність і основні вимоги при підготовці наукових публікацій.
Методи та критерії оцінювання: оформлення студентами оформлених згідно вимог доповідей із презентаціями на запропоновані теми, рецензії на книгу чи статтю - 40 балів •підсумковий контроль - 60 балів (контрольний захід, залік): письмово-усна форма .
Рекомендована література: Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень. [текст] : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с. 2. Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. Методи наукових досліджень: Навч. посібник. – Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с. 3. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 176 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).