Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.00.O.021
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: Керівник магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - вміння працювати з літературними джерелами та науковими публікаціями; - вміння проводити матеріальні розрахунки, моделювати хімічні процеси; - вміння опрацьовувати отримані результати наукової роботи; - володіння професійними термінами та знаннями; - вміння розробити графічну частину роботи у вигляді мультимедійної презентації; - вміння продемонструвати практичні інженерні навички та здатність застосовувати системний підхід до вирішення наукових проблем; - знання методів синтезу нових речовин, умови їх проведення; - ідентифікація та дослідження властивостей синтезованих сполук та можливі шляхи їх подальшого практичного застосування; - знання нормативних документів та правил моделювання хіміко-фармацевтичних процесів згідно з міжнародними вимогами і принципами належної виробничої практики (GMP) фармацевтичних виробництв; - знання про елементи будови та матеріали виготовлення обладнання фармацевтичних виробництв; - знання про особливості застосування та принципи роботи різних апаратів; - вміти розраховувати та проектувати нові технологічні схеми виробництв фармацевтичних препаратів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Моделювання і проектування хіміко-фармацевтичних підприємств в системі GMP; Хімія і технологія лікарських препаратів, ч.1, ч.2; Наукові аспекти екології хіміко-фармацевтичних виробництв; Промислове обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств; Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність; Економіка хіміко-фармацевтичних підприємств. кореквізити: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи; Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Обгрунтування теми та мети магістерської кваліфікаційної роботи. Огляд літературних даних. Основна частина, що включає обгрунтування вибору методів отримання нових сполук. Експериментальна частина. Матеріальні розрахунки. Коротка технологія. Принципова технологічна схема і створення апаратурно-технологічної схеми. Економічна частина. Висновки. Список використаної літератури. Додатки (презентація).
Методи та критерії оцінювання: Попередній захист магістерської кваліфікаційної роботи
Рекомендована література: 1. Процеси і апарати хіміко-фармацевтичної промисловості. Навч посібник для фарм і хім спец. / Сидоров Ю.І., Чуєшов В.І., Новіков В.П. - Винница: Нова Книга, 2009. -816 с. 2. Технологічне обладнання біотехнологічної і фармацевтичної промисловості: підручник [для вищ. навч. закл.] / Стасевич М.В., Милянич., А.О., Стрельников Л.С., Крутських Т.В, Бучкевич І.Р., Зайцев О.І Гузьова., І.О., Стрілець О.П., Гладух Є.В., Новіков В.П. –Львів: «Новий Світ-2000», 2016. –410 с. 3. Технологія ліків промислового виробництва : підручник: у 2 ч. / В. І. Чуєшов, Є. В. Гладух, І. В. Сайко [та ін.]; – Харків: НФаУ; Оригінал, 2012. – Ч. 1 і 2. 4. Ол. Швайка Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів: Посібник. – Донецьк. 2004. – 552 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).