Дослідження хімічних реакцій і процесів

Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Код дисципліни: 7.161.02.O.001
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: проф. Піх Зорян Григорович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати методологію дослідження складних хімічних реакцій; 2. Використовувати методи дослідження каталітичних хімічних реакцій і побудови їх математичних моделей; 3. Використовувати методи обчислення параметрів кінетичних моделей; 4. Знати основні типи експериментальних установок і спеціальної дослідницької апаратури
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні модулі: Теорія хімічних процесів органічного синтезу; Методологія наукових досліджень; Органічна хімія; Фізична хімія; Математика ч.1,2 Супутні модулі: Каталіз в органічному синтезі Технологія продуктів органічного синтезу
Короткий зміст навчальної програми: Основи теорії хімічних реакцій. Класифікація реакцій при їх дослідженні. Стехіометричний аналіз складних хімічних реакцій та обчислення матеріального балансу реакції. Методологія дослідження кінетики реакції та побудова кінетичної моделей реакцій різних типів та обробка експериментальних даних. Експериментальні установки та комплекси аналітичного контролю за перебігом реакції. Особливості перебігу та дослідження реакції в гомогенних, гетерофазних умовах та на гетерогенних каталізаторах. Узагальнення результатів досліджень, оформлення результатів, наукова доповідь, наукова стаття
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль у формі: 1 розрахунково-графічна робота , захист лабораторних робіт (40%); • Підсумковий контроль — екзамен у письмово-усній формі (60%)
Рекомендована література: 1. Піх З.Г. Теорія хімічних процесів органічного синтезу. Підручник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2002. —396 с. 2. Pikh Z. Chemical Reaction Engineering. Mathematical description, modeling, optimization. – Lviv. - 2016. 370 p. 3. Мельник С.Р., Мельник Ю.Р., Піх З.Г. Проектування та розрахунок технологічних процесів органічного синтезу. Навчальний посібник. — Львів: Видавництво Націо-нального університету "Львівська політехніка".2006. — 448 с. 4. Опейда Й.О.Методологія фізико-хімічних досліджень..Донецьк.. ДонНУ.2012.-142с. 5. Лебедев Н.Н., Манаков М.Н., Швец В.Ф. Теория химических процессов ООНС.М.:Химия, 1984-420 с. 6. Левеншпиль О. Инженерное оформление химических процессов. М.:Мир 1969.-580 с.