Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Код дисципліни: 7.161.02.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Доцент, к.т.н. Васійчук Віктор Олексійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен: - знати нормативно-правове забезпечення та організацію роботи з безпеки праці, основні вимоги та заходи щодо безпечного облаштування робочих місць (гігієна праці, виробнича санітарія, техніка безпеки, заходи електро- та пожежної безпеки), порядок розслідування, реєстрації та аналіз нещасних випадків і професійних захворювань, засади функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту, новітні методики прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків; - вміти здійснювати управління безпекою праці та приймати рішення з питань цивільного захисту в межах своїх повноважень, застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та розрахунку параметрів уражальних чинників джерел НС на виробничих об’єктах, забезпечувати заходи щодо попередження НС та захисту персоналу, впроваджувати організаційні та технічні заходи з мінімізації ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: безпека життєдіяльності, екологія, основи охорони праці; кореквізит: -
Короткий зміст навчальної програми: Правові та організаційні питання безпеки праці в Україні та міжнародні норми. Гігієна праці і виробнича санітарія на підприємствах у виробничих приміщеннях. Безпека праці користувачів комп’ютерної техніки. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. Засоби та заходи електробезпеки приміщень з комп’ютерною технікою. Небезпеки інформаційного простору. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Моніторинг природних і техногенних небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації. Методи прогнозування негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного походження. Заходи захисту населення і територій в зонах техногенних і природних надзвичайних ситуацій
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100 балів, екзамен): теоретичний матеріал (тестовий контроль) - 60 балів; розрахунково-графічна робота - 20 балів; виконання індивідуальних завдань - 20 балів.
Рекомендована література: 1.Цивільний захист: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання (за ред.. Гончарука В.Є.) – Львів: Ви-во НУ»ЛП», 2011, с.208. 2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с. 3. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Видавництво НУ «Львівська політехніка». Львів, 2004р.,-136с. 4. Катренко Л. А., Катренко А.В. Охорона праці в галузі комп’ютингу : підручник. - Львів : Видавництво «Магнолія 2006», 2012. -544 с. 5. Гогіташвілі Г.Г., Карчевскі Є.-Т., Лапін В.М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами. – Київ:Знання, 2007. – 367 с. 6. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. -496с.