Хімія та технології наноматеріалів

Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Код дисципліни: 7.161.02.O.008
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Хімії і технології неорганічних речовин
Лектор: д.т.н., проф. Кунтий Орест Іванович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати типи наносистем, наноматеріалів і методи їх одержання, методи фізичних досліджень геометрії наночастинок і морфології наноматеріалів, нанорозмірні ефекти у хімічних та фізико-хімічних процесах, міждисциплінарні зв’язки в нанохімії та наноінженерії, напрями застосування наносистем і наноматеріалів у хімічних технологіях, медицині, матеріалознавстві. • Вміти проводити пошук конкретної інформації у науковій літературі (періодичній, патентній, монографічній) з нанохімії та нанотехнологій і мережі Інтернет та самостійно аналізувати її та оформляти у вигляді звітів, рефератів та презентацій. • Мати уявлення про напрями розвитку нанонауки та наноінженерії, тенденції досліджень та застосування у хімії наноматеріалів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Неорганічна хімія. • Органічна хімія. • Фізична хімія.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення сучасного стану науки “Нанонаука” та її частини “Нанохімія” й нанотехнологій, що включає ґрунтовне розуміння методів одержання наносистем, наноматеріалів, нанокомпозитів, методів фізичних досліджень їх морфології. Науковий аналіз нанорозмірного ефекту у хімічних та фізико-хімічних процесах. Галузі застосування наносистем, наноматеріалів, нанокомпозитів.
Методи та критерії оцінювання: • Написання реферату з хімії та інженерії наноматеріалів за темою спеціалізації (70%) • Усна презентація (слайди) матеріалу реферату (30%)
Рекомендована література: 1. Нанохімія. Наносистеми. Наноматеріали / С. Волков, Є. Ковальчук, В. Огенко, О. Решетняк: монографія. – Київ: Наукова думка, 2008. – 423 с. 2. Заячук Д. М. Нанотехнології і наноструктур: навч. посібн. – Львів: Львівська політехніка, 2009. – 581 с. 3. Кунтий О.І. Електрохімія та морфологія дисперсних металів: монографія. – Львів: Львівська політехніка, 2008. – 208 с. 4. Журнали: Journal of Nanoscience, Nano Today, Nanoscale, Journal of Experimental Nanoscience, International Journal of Electrochemistry, Chemisrty & Chemical Technology.

Хімія та технології наноматеріалів

Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Код дисципліни: 7.161.02.O.009
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: професор Левицький Володимир Євстахович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • усвідомлено впливати на хімічні та фізико-хімічні процеси одержання наноматеріалів та полімерних нанокомпозитів; • обґрунтовано вибирати методи одержання; • підбирати режими та умови проведення процесу; • встановлювати взаємозв’язок між структурою і властивостями полімерних композиційних матеріалів на основі нанонаповнювачів; • свідомо визначати області їхнього застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Полімерне матеріалознавство • Фізико-хімія полімерів, • Сучасні технологічні процеси перероблення полімерних і композиційних матеріалів
Короткий зміст навчальної програми: Специфічні властивості наноматеріалів, які визначають їхнє практичне значення. Вплив розмірних ефектів і будови наноматеріалів на їхні механічні та фізико-хімічні властивості. Класифікація наноматеріалів та полімерних композитіф вна їхній основі. Методи одержання наноматеріалів і композитів. Фундаментальні основи процесів синтезу, аналізу і функціонування наноматеріалів. Ефективні напрямки використання наноматеріалів і полімерних композитів на їхній основі.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з контрольних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. С.В. Волков, Є.П. Ковальчук, В.М. Огенко, О.В. Решетняк Нанохімія Наносистеми Наноматеріали - К.: Наукова думка, 2008. – 423 с. 2. Пул Ч. Нанотехнологии/ Ч. Пул, Ф. Оуэнс. – М: Техносфера, 2005. – 336 с. 3. Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника/ Под ред. П.П. Мальцева. – М: Техносфера, 2006. – 152 с. 4. Помогайло А.Д. Наночастицы металлов в полимерах/ А.Д. Помогайло, А.С. Розенберг, И.Е. Уфлянд. – М.: Химия, 2000. – 168 с.

Хімія та технології наноматеріалів

Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Код дисципліни: 7.161.02.O.010
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Хімічна технологія силікатів
Лектор: Якимечко Ярослав Богданович, д.т.н., професор кафедри ХТС
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання типів наносистем, наноматеріалів і методів їх одержання. Вміння розрізнити нанорозмірних ефекти у хімічних та фізико-хімічних процесах. Знати та використовувати в подальшому навчанні методи фізичних досліджень наноматеріалів. Знання напрямів застосування наноматеріалів у різних галузях техніки: хімії, медицині, хімічних технологіях, будівництві. Вміти проводити пошук конкретної інформації у науковій літературі з нанохімії та нанотехнологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: загальна та неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія. Супутні і наступні навчальні дисципліни: кристалографія та мінералогія, кристалохімія, фізична хімія силікатів, матеріалознавство силікатів, теплові процеси в силікатних технологіях.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення сучасного стану науки “Нанонаука” та її частини “Нанохімія” й нанотехнологій, що включає ґрунтовне розуміння методів одержання наносистем, наноматеріалів, нанокомпозитів, методів фізичних досліджень їх морфології. Науковий аналіз нанорозмірного ефекту у хімічних та фізико-хімічних процесах. Галузі застосування наносистем, наноматеріалів, нанокомпозитів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль знань студентів включає захист реферату за індивідуальною темою. Семестровий контроль здійснюється у формі заліку. Критерії оцінювання результатів навчання студентів: поточний контроль письмово-усний контроль (ПК) – 30 балів; контрольний захід – 70 балів; разом за дисципліну – 100 балів.
Рекомендована література: Metal Nanopowders: Production, Characterization, and Energetic Applications. Alexander A. Gromov, Ulrich Teipel. John Wiley & Sons, 2014 – 440 p. Remediation of water and wastewater by using engineered nanomaterials: A review / Obadia K. Bishoge, Lingling Zhang, Shaldon L. Suntuc etc. // Journal of environmental science and health, part A. 2018, V. 53, N 6, P. 537-554. Волков С.В., Ковальчук Є.П., Огенко В.М., Решетняк О.В. Нанохімія. Наносистеми. Наноматеріали. – К.: Наукова думка, 2008. – 424 с. Л.О. Згалат-Лозинська,О. Б. Згалат-Лозинський. Активізація використання наноматеріалів та нанотехнологій як напрям інноваційної діяльності у будівництві. Будівельне виробництво №68, 2019, с.30-38. Metal Nanopowders: Production, Characterization, and Energetic Applications. Alexander A. Gromov, Ulrich Teipel. John Wiley & Sons, 2014 – 440 p.