Технологія продуктів органічного синтезу

Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Код дисципліни: 7.161.02.O.007
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: Реутський Віктор Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Основні факти, концепції, принципи і теорії, що відносяться до хімії, механізмів і принципів хімічних перетворень речовин. 2. Теоретичні основи технологій виробництва хімічних речовин, а також матеріалів та виробів на їх основі. 3. Методи хімічного та фізико-хімічного аналізу сировини, матеріалів, хімічної продукції та виробів на їх основі. 4. Сучасні технології хімічних виробництв. 5. Конструкції та принципи роботи сучасного обладнання та устаткування хімічних виробництв. 6. Структури і функціонування хімічних підприємств. 7. Методології проектування та модернізації об’єктів хімічної промисловості, відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов. 8. Сучасні досягнення інноваційних технологій в галузі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Процеси і апарати хімічних технологій Загальна хімічна технологія Теорія хімічних процесів органічного синтезу Хімія і технологія органічних речовин Проектування виробництв органічного синтезу Обладнання виробництв органічного синтезу Методологія наукових досліджень Проектування хіміко-технологічних систем Розрахунок реакторів Дослідження хімічних реакцій і процесів Каталіз в органічному синтезі Розроблення технологічних процесів органічного синтезу
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика ВАТ “Рівнеазот”. Наукові основи гідрування бензолу до циклогексану. Механізм, каталізатори, умови процесу. Типи реакторів для процесу окиснення циклогексану. Схема 4-х секційного реактора. Рідиннофазне окиснення циклогексану. Каталізатори, умови процесу, шляхи регулювання селективності. Методи отримання адипінової кислоти. Окиснення циклогексанолу азотною кислотою. Виділення і очистка суміші низькомолекулярних дикарбонових кислот. Загальна характеристика Калуського нафтохімічного вузла. Піроліз вуглеводневої сировини Наукові основи гідродеалкілювання ароматичних сполук. Одержання бензолу на установці “Піротол”. Одержання хлористого вінілу. Загальна характеристика ВАТ “Азот”, м.Черкаси. Характеристика відмінності між ВАТ “Рівнеазот“ та ВАТ “Черкасиазот”. Методи регулювання селективності процесу окиснення циклогексану з цілеспрямованим одержанням циклогексанону. Загальна характеристика ВАТ “Сіверодонецьк Азот”. Порівняльна характеристика ВАТ “Сіверодонецьк Азот” з “Рівнеазот” та “Черкасиазот” Методи одержання капролактаму. Методи одержання адиподинітрилу Одержання адипінової кислоти. Методи одержання метилтретбутилового етеру Методи одержання оцтової кислоти
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль – іспит - 60 балів. Поточний контроль – письмовий контроль (звіт з лабораторної роботи), письмовий експресс-контроль. - 40 балів.
Рекомендована література: 1. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимичеокого синтеза, М.,Химия, 1988. 2. Одабашян Г.В. Лабораторныгй практикум по химии и технологии ос¬новного органического и нефтехимического синтеза, М., Химия, 1982. 3. В.С.Тімофеєв, Л.А.Серафімов. Принципи технології основного орга¬нічного та нафтохімічного синтезу, М., Хімія, 1992. 4. І.І.Юкельсон. Технологія основного органічного синтезу. Державне видавництво технічної літератури , Київ, 1960. 5. Реутський В.В., Іващук О.С., Івасів В.В. Технологічні схеми промисловості органічного синтезу. Електронний навчальний посібник з «Технологія продуктів органічного синтезу» для студентів спеціальності 8.05130102 «Хімічні технології органічних речовин». – ВНС ЛП (http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=9771) – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ Е41-216-6/2012 від 14.02.2012 р.) – 170 с. 6.K .Weissermel, H.-J. Arpe. Industrial Organic Chemistry, VHC, 1997