Розроблення технологічних процесів органічного синтезу

Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Код дисципліни: 7.161.02.E.044
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: доцент Хлібишин Юрій Ярославович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати хіміко-технологічні системи (ХТС) у органічному синтезі; • знати основні показники ефективності, за якими оцінюється діяльність будь-яких ХТС; • знати основні технологічні та економічні критерії ефективності оцінки хіміко-технологічних процесів (ХТП) ; • знати основні характеристики методів оптимізації хіміко-технологічних процесів; • знати математичні моделі хімічних реакторів, які застосовуються; • вміти розраховувати вплив вихідних параметрів на селективність і вихід у складних реакціях; • вміти досліджувати та проводити оптимізацію рівноважні процеси • вміти моделювати та проводити оптимізацію хіміко-технологічні процеси з використанням програмного продукту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технологія продуктів органічного синтезу • Хімія та технології наноматеріалів • Методологія наукових досліджень • Розрахунок реакторів • Дослідження хімічних реакцій і процесів • Застосування продуктів органічного синтезу
Короткий зміст навчальної програми: • Хіміко-технологічні системи (ХТС) у органічному синтезі • Ступінь конверсії – параметр оптимізації • Питома продуктивність реакторів • Селективність та вихід у складних реакціях • Оптимізація рівноважних процесів • Оптимізація технологічних процесів за економічним критерієм • Моделювання та оптимізація хіміко-технологічних процесів з використанням програмного забезпечення • Моделювання та оптимізація ХТС на прикладі процесу каталітичної парової конверсії метану. • Оптимізація з використанням симплексним методом і методу крутого сходження
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль – контрольна робота, індивідуальна практична робота - 40 балів. • підсумковий контроль – екзамен у письмово-усній формі - 60 балів.
Рекомендована література: • Бочкарев В.В., Ляпков А. А. Оптимизация химико-технологических процессов органического синтеза. Сборник примеров и задач. – Томск: изд. ТПУ, – 2001. – 96 с. • Тимофеев В.С., Серафимов Л.А., Тимошенко А.В. Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2010. – 408 с. • Пинчук С.И. Организация эксперимента при моделировании и оптимизации технических систем: учебное пособие. – Днепропетровск: ООО Независимая издательская организация «Дива», 2008. –248 с. • Гартман Т.Н., Клушин Д.В. Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов: учебное пособие для вузов. М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. 416 с.