Проектування виробництв органічного синтезу

Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Код дисципліни: 7.161.02.E.045
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: доцент Мельник Юрій Романович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати порядок та вимоги до створення проектно-кошторисної документації хімічного підприємства. • знати загальні принципи створення хіміко-технологічних систем; • знати основні закономірності складання матеріальних і теплових балансів; • знати загальні принципи системного аналізу хіміко-технологічних систем; • знати загальні принципи ексергетичного аналізу хіміко-технологічних систем; • вміти синтезувати та складати хіміко-технологічні системи; • вміти здійснювати розрахунки матеріальних, теплових балансів; • вміти здійснювати ексергетичний аналіз хіміко-технологічних систем
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Технологія продуктів органічного синтезу • Розрахунок реакторів кореквізити: • Розроблення технологічних процесів органічного синтезу • Застосування продуктів органічного синтезу
Короткий зміст навчальної програми: Основи технологічного проектування. Технологічний регламент. Хіміко-технологічні системи. Типи технологічних зв’язків. Матеріальні баланси хімічних процесів. Теплові баланси хімічних процесів. Критерії оптимізації технологічної системи
Методи та критерії оцінювання: • практичні заняття (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Мельник С.Р., Мельник Ю.Р., Піх З.Г. Проектування та розрахунок технологічних процесів органічного синтезу. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 448 с. 2. Солтис М.М., Закордонський В.П. Теоретичні основи процесів хімічної технології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 430 с. 3. Мельник Ю.Р. Електронний навчально-методичний комплекс «Основи проектування хімічних виробництв, частина 1» для студентів базового напряму 6.051301 «Хімічна технологія». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2013. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/ moodle/course/view.php?id=660. 4. Тимофеев В.С., Серафимов Л.А. Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза. – М.: Химия,1992. – 432 с.