Каталіз в органічному синтезі

Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Код дисципліни: 7.161.02.E.043
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: Доцент Мельник Юрій Романович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати роль промислового каталізу у органічному синтезі; • знати способи застосування гомогенного каталізу у органічному синтезі; • знати особливості та основні напрямки використання металокомплексного каталізу; • знати основні промислові гетерогенні каталізатори, які застосовуються у органічному синтезі; • знати основи технології приготування гетерогенних каталізаторів та основне обладнання, яке при цьому застосовується; • вміти приготувати каталізатор за заданою методикою і рецептурою; • вміти досліджувати фізико-хімічні характеристики каталізаторів, визначати каталітичні та технологічні властивості каталізаторів. • вміти порівнювати та вибирати найефективніші каталізатори для окремого процесу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Технологія продуктів органічного синтезу • Хімія та технології наноматеріалів • Розрахунок реакторів Кореквізити: • Дослідження хімічних реакцій і процесів • Розроблення технологічних процесів органічного синтезу • Застосування продуктів органічного синтезу
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Класифікація каталітичних реакцій. Основні положення каталізу. Теорії каталізу. Гомогенний каталіз. Гетерогенний каталіз. Технологічні аспекти гетерогенного каталізу. Основи технології приготування гетерогенних каталізаторів. Експлуатація гетерогенних каталізаторів. Обладнання для виробництва каталізаторів. Основні промислові каталітичні процеси органічного синтезу
Методи та критерії оцінювання: • реферат (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Піх З.Г., Мельник Ю.Р., Мельник С.Р. Каталіз в хімії та технології. Підручник. – Львів: Бадікова Н.О., 2016. – 286 с. 2. Промисловий каталіз у нафтопереробці та технології органічних продуктів: Монографія / В.М.Жизневський, В.В. Гуменецький. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 272 с. 3. Катализ в промышленности / Под ред. В. Лича. – М.: Мир, 1986. – Т.1. – 323 с. 4. Катализ в промышленности / Под ред. В. Лича. – М.: Мир, 1986. – Т.2. – 291 с.