Технологія барвників, поверхнево-активних речовин і полімерів

Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Код дисципліни: 7.161.02.E.047
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: Доцент Субтельний Роман Олександрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати види сировини та вихідних речовин органічного синтезу та шляхи її перетворень • загальні принципи технології органічних продуктів у промислових масштабах; • основні технологічні, наукові та техніко-економічні поняття і терміни дисципліни; • властивості та застосування продуктів органічного синтезу; • основні принципи технології, умови проведення технологічних операцій; • перспективи розвитку галузі, економічний та екологічний стан діючих виробництв.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технологія продуктів органічного синтезу • Методологія наукових досліджень • Розрахунок реакторів
Короткий зміст навчальної програми: • Поверхнево-активні речовини: властивості, класифікація, сировина для їх синтезу, методи одержання поверхнево-активних речовин різних класів; приготування композицій поверхнево-активних речовин із активними добавками. • Високомолекулярні продукти: Пластмаси. Поліолефіни. Полістирен. Галогенвмісні полімери. Поліакрилати. Альдегідні смоли. Целюлоза та її естери. Утилізація та переробка у вироби.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: • Гетьманчук Ю.П., Братичак М.М. Хімія та технологія полімерів - Л.: Бескид Біт, 2006. - 496 с. • Теоретичні основи хімії та технології полімерів: Навчальний посібник / О. В. Суберляк, В. Й. Скорохода, Н. Б. Семенюк. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 340 с. • Технология пластических масс/ Под. ред. В.В.Коршака.- М.: Химия, 1985.- 560с. • Ковалев В.М., Петренко Д.С. "Технология производства синтетических средств" М.: Химия, 1992 • Абрамзон А.А., Зайченко А.А., Файнгольд С.И. "Поверхностно-активные вещества" Л.: Химия, 1998. – 200 с. • Братичак М.М., Сікорський Р.-Т. Основи синтезу і реакційної здатності високомолекулярних сполук.- Львів Видавництво НУ"ЛП", 2003.- 340с.