Промисловий каталіз

Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Код дисципліни: 7.161.02.E.046
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: доцент Мельник Юрій Романович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати роль промислового каталізу у органічному синтезі; • знати способи застосування гомогенного каталізу у органічному синтезі; • знати особливості та основні напрямки використання металокомплексного каталізу; • знати основні промислові гетерогенні каталізатори, які застосовуються у органічному синтезі; • знати основи технології приготування гетерогенних каталізаторів та основне обладнання, яке при цьому застосовується; • вміти приготувати каталізатор за заданою методикою і рецептурою; • вміти досліджувати фізико-хімічні характеристики каталізаторів, визначати каталітичні та технологічні властивості каталізаторів. • вміти порівнювати та вибирати найефективніші каталізатори для окремого процесу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Технологія продуктів органічного синтезу • Хімія та технології наноматеріалів • Розрахунок реакторів кореквізити: • Дослідження хімічних реакцій і процесів • Розроблення технологічних процесів органічного синтезу • Застосування продуктів органічного синтезу
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Класифікація каталітичних реакцій. Основні положення каталізу. Теорії каталізу. Гомогенний каталіз. Гетерогенний каталіз. Технологічні аспекти гетерогенного каталізу. Основи технології приготування гетерогенних каталізаторів. Експлуатація гетерогенних каталізаторів. Технологічні процеси з використанням металокомплексних каталізаторів. Обладнання для виробництва каталізаторів. Основні промислові каталітичні процеси органічного синтезу
Методи та критерії оцінювання: • реферат (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Піх З.Г., Мельник Ю.Р., Мельник С.Р. Каталіз в хімії та технології. Підручник. – Львів: Бадікова Н.О., 2016. – 286 с. 2. Промисловий каталіз у нафтопереробці та технології органічних продуктів: Монографія / В.М.Жизневський, В.В. Гуменецький. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 272 с. 3. Катализ в промышленности / Под ред. В. Лича. – М.: Мир, 1986. – Т.1. – 323 с. 4. Катализ в промышленности / Под ред. В. Лича. – М.: Мир, 1986. – Т.2. – 291 с.