Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Код дисципліни: 7.161.02.O.035
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: Викладачі кафедри
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати сучасний рівень, тенденції та перспективи розвитку галузі науки та техніки за темою магістерської роботи; • вміти чітко формулювати мету досліджень і завдання, які необхідно вирішити для її досягнення; • знати джерела пошуку інформації та вміти обробляти дані літератури для встановлення напрямку досліджень; • вміти монтувати експериментальну установку для проведення досліджень; • володіти методиками постановки експериментальних досліджень; • знати методи обробки результатів досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дослідження хімічних реакцій і процесів; Методологія наукових досліджень; Розроблення технологічних процесів органічного синтезу; Технологія продуктів органічного синтезу; Застосування продуктів органічного синтезу.
Короткий зміст навчальної програми: Індивідуальне завдання студенту на виконання практики співпадає з темою магістерської кваліфікаційної роботи і повинно передбачати рішення певної технологічної проблеми шляхом проведення експериментальних (інколи теоретичних) досліджень. Практика включає такі частини: 1. Мета досліджень, завдання. 2. Пошук інформації та обробка даних літератури для встановлення напрямку досліджень. 3. Монтаж експериментальної установки для проведення досліджень. 4. Експериментальні дослідження. 5. Обробка результатів досліджень.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (100%,)
Рекомендована література: • Гетьманчук Ю.П., Братичак М.М. Хімія та технологія полімерів - Л.: Бескид Біт, 2006. - 496 с. • Теоретичні основи хімії та технології полімерів: Навчальний посібник / О. В. Суберляк, В. Й. Скорохода, Н. Б. Семенюк. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 340 с. • Технология пластических масс/ Под. ред. В.В.Коршака.- М.: Химия, 1985.- 560с. • Ковалев В.М., Петренко Д.С. "Технология производства синтетических средств" М.: Химия, 1992 • Абрамзон А.А., Зайченко А.А., Файнгольд С.И. "Поверхностно-активные вещества" Л.: Химия, 1998. – 200 с. • Братичак М.М., Сікорський Р.-Т. Основи синтезу і реакційної здатності високомолекулярних сполук.- Львів Видавництво НУ"ЛП", 2003.- 340с. Література за тематикою магістерської кваліфікаційної роботи.