Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Хімічні технології органічних речовин
Код дисципліни: 7.161.02.O.036
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Технологія органічних продуктів
Лектор: Викладачі кафедри
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: - теоретичні основи технології виробництва хімічних речовин за темою роботи; - сучасні технології хімічного виробництва; - конструкції та принципи роботи сучасного обладнання та устаткування хімічних виробництв; - типові методики хіміко-технологічних розрахунків. Вміти: - узагальнювати дані, отримані в результаті лабораторних досліджень і вимірювань, з точки зору їх значимості, та співвіднести їх з відповідною теорією; - здійснювати вибір відповідного технологічного обладнання та графічно зображувати технологічний процес; - виконувати розрахунки технологічних процесів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методологія наукових досліджень Проектування хіміко-технологічних систем Технологія продуктів органічного синтезу Дослідження хімічних реакцій і процесів Технологія високотемпературного синтезу матеріалів хімічних виробництв
Короткий зміст навчальної програми: Магістерська кваліфікаційна робота включає такі головні розділи: 1. Огляд наукової та науково-технічної літератури за темою роботи. 2. Опис експериментів: схеми установок, методики синтезів і досліджень, реактиви та мaтеріали. 3. Результати досліджень та їх обговорення. 4. Висновки. 5. Список літератури.
Методи та критерії оцінювання: • актуальність і мета роботи; • наукова новизна отриманих результатів; • методи досліджень; • обсягом проведених досліджень; • оформлення магістерської кваліфікаційної роботи. Підсумковий контроль (усна форма 100%).
Рекомендована література: • Гетьманчук Ю.П., Братичак М.М. Хімія та технологія полімерів - Л.: Бескид Біт, 2006. - 496 с. • Теоретичні основи хімії та технології полімерів: Навчальний посібник / О. В. Суберляк, В. Й. Скорохода, Н. Б. Семенюк. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 340 с. • Технология пластических масс/ Под. ред. В.В.Коршака.- М.: Химия, 1985.- 560с. • Ковалев В.М., Петренко Д.С. "Технология производства синтетических средств" М.: Химия, 1992 • Абрамзон А.А., Зайченко А.А., Файнгольд С.И. "Поверхностно-активные вещества" Л.: Химия, 1998. – 200 с. • Братичак М.М., Сікорський Р.-Т. Основи синтезу і реакційної здатності високомолекулярних сполук.- Львів Видавництво НУ"ЛП", 2003.- 340с. Література за тематикою магістерської кваліфікаційної роботи.