Сучасні технології переробки горючих копалин

Спеціальність: Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Код дисципліни: 7.161.05.O.006
Кількість кредитів: 10.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: Професор Гринишин Олег Богданович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати фізико-хімічні особливості, технологічні параметри та особливості технології сучасних процесів переробки горючих копалин; мати уявлення про вплив технологічних процесів переробки горючих копалин на довкілля і напрямки зменшення цього впливу; уміти складати науково обґрунтовані поточні схеми переробки горючих копалин з використанням вивчених сучасних технологічних процесів та здійснювати вибір оптимальної технології процесів в залежності від характеристики сировини та цільового продукту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Технологія переробки нафти і газу; - Хімічна технологія твердих горючих копалин; - Процеси та обладнання нафтопереробних заводів.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація і загальна характеристика горючих копалин. Напрямки переробки нафти. Методи збільшення глибини переробки нафти. Вторинні процеси переробки нафти. Сучасні термічні, термокаталітичні і гідрогенізацій ні процеси переробки нафти. Процеси підвищення октанового числа бензинів. Процеси деасфальтизації у виробництві палив. Екологічні аспекти діяльності підприємств з переробки нафти і газу. Методи зменшення впливу на довкілля та запобігання втрат нафтопродуктів. Загальні відомості про вугілля. Коксування, як основний процес переробки вугілля.
Методи та критерії оцінювання: - письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%); - підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Братичак М.М., Гринишин О.Б. Технологія нафти та газу. – Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2013.– 180 с. 2. Братичак М.М., Пиш’єв С.В., Рудкевич М.І. Хімія та технологія переробки вугілля. – Львів: В-цтво “Бескид Біт”, 2006. – 272 с. 3. Мачинський О.Я., Топільницький П.І. Гідрокрекінг.– Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2011.– 348 с. 4. Топільницький П.І., Гринишин О.Б., Мачинський О.Я. Технологія первинної переробки нафти і газу.– Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2014.– 468 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).