Технологія процесів одержання товарних нафтопродуктів

Спеціальність: Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Код дисципліни: 7.161.05.E.026
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: Топільницький П.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати взаємозв’язок між хімічним складом палив і мастильних матеріалів та їх якістю; вміти науково обґрунтувати вимоги до якості палив і мастильних матеріалів для техніки, що виробляються і на перспективу; мати уявлення про найефективніші шляхи економії палив і мастильних матеріалів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: хімія нафти і газу; технологія переробки нафти та газу (част. 1, 2).
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація двигунів. Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості палив. Палива для двигунів різного типу та для газотурбінних і котельних установок. Експлуатаційні властивості олив. Моторні, трансмісійні, індустріальні оливи. Особливості будови і властивості мастил. Антифрикційні, захисні та ущільнюючі мастила. Основні закономірності компаундування палив і олив.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30 %); - підсумковий контроль (70 % контрольний захід, екзамен): письмово усна форма (70 %).
Рекомендована література: 1) Петро Топільницький, Олег Гринишин, Остап Мачинський. Технологія первинної переробки нафти і газу. Підручник для студ. ВНЗ Львів : Видавництво Львівської політехніки.2014 – 488 с. 2) С.В. Бойченко, Л.М. Черняк, Й.А. Любінін, П.І. Топільницький, О.Б. Шевченко, І.Л. Трофімов, Л.І. Павлюх. Хіммотологія та інженерне забезпечення використання газу і паливно-мастильних матеріалів. Навч. посіб. – К.: НАУ, 2014 – 276 с. 3) Бойченко С.В., Спіркін В.Г. Вступ до хіммотології палив та олив. Ч.1, 2. Навчальний посібник за редакцією Фукса І.Г. Одеса. «Астропринт». 2009, 2010.