Сучасні технології виробництва базових олив та переробки вуглеводневих газів

Спеціальність: Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Код дисципліни: 7.161.05.E.022
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: Пиш'єв Сергій Вікторович Топільницький Петро Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - розуміти принципи створення технологічних схем установок для одержання ММ; - знати вплив основних факторів на процеси, що використовуються при виробництві ММ; - пояснити принципи роботи основного апарату вищезгаданих установок. - проводити аналіз роботи технологічної установки виробництва ММ; - виконати розрахунок основного апарату при заданому діючому режимі і визначити його оптимальну продуктивність; - запропонувати зміни в поточній схемі виробництва базових мінеральних олив з включенням нових технологічних установок, які підвищать якість або вихід готової продукції. - властивості вуглеводневих систем, індивідуальних вуглеводнів та їх сумішей; - підготовка газів і конденсатів до перероблення; - методи переробляння газів, технологічні схеми цих методів, параметри роботи та шляхи вдосконалення основних вузлів схеми.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Фізико-хімічні основи технології виробництва мастильних матеріалів Технологія додатків, реагентів і допоміжних продуктів Сучасні технології переробки горючих копалин Супутні і наступні навчальні дисципліни Обладнання і конструкційні матеріали Хіммотологія Технологія переробки нафтових газів і конденсатів
Короткий зміст навчальної програми: 1. Вступне заняття. Завдання курсу. Сучасні вимоги до мінеральних олив. Залежність властивостей базових олив від складу і поточна схема їх виробництва. 2. Деасфальтизації гудронів легкими н-алканами. Короткі теоретичні основи. Технологічна схема. Напрямки удосконалення технології. Технологічне оформлення удосконалення технології (модернізація колон, процес ROSE) 3. Селективне очищення. Короткі теоретичні основи. Технологічна схема селективного очищення фенолом. Технологічна схема селективного очищення фурфуролом. Напрямки удосконалення технології. Технологічне оформлення удосконалення технології (селективне очищення N-метилпіролідоном, реконструкція селективного очищення фенолом). 4. Установки екстрактивної кристалізації (блоки кристалізації та фільтрування). Короткі теоретичні основи. Технологічна схема. Напрямки удосконалення технології. Технологічне оформлення удосконалення технології (схема із застосуванням кристалізатора пульсаційного змішування) 5. Установки адсорбційного розділення (очищення) оливних фракцій. Короткі теоретичні основи. Місце у поточній схемі. Технологічна схема установки адсорбційного розділення (блок адсорбції). 6. Гідрогенізаційні процеси переробки оливних фракцій. Короткі теоретичні основи. Місце у поточній схемі (гідроізомеризація, гідроочищення, гідрокрекінг). Схема гідрокрекінгу для виробництва оливних компонентів 7. Виробництво пластичних мастил. Короткі теоретичні основи. Технологічна схема. 8.Сировинна база газопереробної промисловості 9. Фазова рівновага вуглеводневих систем. Основні рівняння для визначення коефіцієнтів леткості та активності вуглеводнів. Методи визначення рівноваги. 10. Теплофізичні властивості індивідуальних вуглеводнів та їх сумішей. Температура кипіння, тиск насичених парів, критичні параметри, коефіцієнт стискування, густина, мольний об’єм, ентальпія, теплоємність, в’язкість, теплопровідність. 11.Осушування газу. Методи запобігання гідратоутво-ренню, методи осушування газів. 12.Очищення газів від сірководню, діоксиду вуглецю та сірковмісних органічних сполук. 13. Переробка газів методом конденсації. Технологічні схеми переробки газів методом низькотемпературної конденсації з зовнішнім, внутрішнім та комбінованими холодильними циклами. 14.Переробка газів методом абсорбції. Технологічні схеми сучасних установок низькотемпературної абсорбції, параметри роботи та шляхи вдосконалення основних вузлів схеми. 15.Переробка газів методом низькотемпературної ректифікації. 16.Технологія переробки газового конденсату. 17.Обладнання процесів переробки газу. Основні характеристики розділюючої апаратури. Сепаратори, конденсатори, компресори, холодильні машини, абсорбційні ректифікаційні колони.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (15%), РГР (15 %) підсумковий контроль (70 %, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: Базова 1. Братичак М.М., Гринишин О.Б. Технологія нафти та газу. – Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2013.– 180 с. 2. Черножуков Н.И. Технология переработки нефти и газа. Ч. ІІІ. – М.: Химия. – 1978. – 308 с. Допоміжна 3. Черножуков Н.И., Крейн С.Э., Лосиков Б.В. Химия минеральных масел. – М.: Гостоптехиздат. – 1959. – 415 с. 4. Химия нефти и газа/ Под ред. В.А. Проскурякова и А.Е. Драбкина. – Л.: Химия. – 1981. 5. Гуреев А.А., Фукс И.Н., Лахши В.П. Химмотология. – М.: Химия. – 1986. – 368 с. 6. Сулимов В.Д. Производство ароматических углеводородов из нефтяного сырья. – М.: Химия. – 1975. – 303 с. 7. Усачев В.В. Карбамидная депарафинизация. – М. : Химия. – 1967. – 235 с. 8. Герасимов Я.Н. и др. Курс физической химии. Том. 1. – М.: Химия. – 1969. – 592 с.