Регенерація і утилізація відпрацьованих нафтопродуктів

Спеціальність: Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Код дисципліни: 7.161.05.E.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: к.х.н.Червінський Т.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: отримання знань, стосовно методів регенерації й утилізації відпрацьованих нафтопродуктів: моторних, авіаційних, трансформаторних, газотурбінних та вакуумних олив, кислих гудронів, нафтових шламів і відкладів; вирішення проблеми забруднення довкілля паливно-мастильними матеріалами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: органічна хімія, технологія виробництва олив і мастил, хіммотологія, хімія нафти та газу.
Короткий зміст навчальної програми: Основні причини необхідності регенерації відпрацьованих нафтопродуктів. Зміни фізико-хімічних властивостей різних груп олив в процесі їх експлуатації. Окиснення, термічний розклад, забруднення механічними домішками. Збір, приймання й зберігання відпрацьованих нафтопродуктів. Фізичні та фізико-хімічні методи регенерації відпрацьованих нафтопродуктів. Відстоювання, сепарація, фільтрація, вилучення легкозаймистих залишків, коагуляція, адсорбційне очищення. Хімічні методи регенерації відпрацьованих нафтопродуктів. Сірчанокислотне та лужне очищення. Комбіновані методи хімічної регенерації. Особливості регенерації відпрацьованих олив різних груп. Регенерація моторних, авіаційних, газотурбінних, трансформаторних та вакуумних олив. Основні методи регенерації кислих гудронів. Регенерація й утилізація нафтових шламів та відкладів.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід - залік): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: Топільницький П.І., Журба В.А., Максимик В.Я. Характеристика моторних олив зарубіжного виробництва: – Львів: Вид-во ДУ «ЛП», 1999. – 166с. Гуменецький В.В. Процеси та обладнання нафтопереробних заводів: – Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2003. — 437с. Гуреев А.А., Фукс И.Г., Лашхи В.Л. Химмотология: – М.: Химия, 1986. – 366с. Эмануэль Н.М., Денисов Е.Т., Майзус З.К. Цепные реакции окисления углеводородов в жидкой фазе: – М.: Наука, 1965. – С. 291. Школьников В.М. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение.: Справочник. – М.: Техинформ, 1999. – 596 с. Черножуков Н.И. Технология переработки нефти и газа. Ч.3. Очистка и разделение нефтяного сырья, производство товарных нефтепродуктов. – М.: Химия, 1978. – 423 с. Шашкин П.И., Брай В.И. Регенерация отработанных нефтяных масел: –М.: Химия, 1970. – 307 с. Большаков Г.Ф. Восстановление и контроль качества нефтепродуктов/ –Л.: Недра, 1974. – 312 с. Абросимов А.А. Экологические аспекты производства и применения нефтепродуктов. – М.: БАРС, 1999.– 732 с.