Технологія додатків, реагентів і допоміжних продуктів

Спеціальність: Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Код дисципліни: 7.161.05.E.023
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: доцент Шищак Олена Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: •знати сучасні і новітні типи додатків до палив і олив та основи технології їх одержання; основні принципи виробництва нафтових бітумів, розчинників, мастильно-охолоджуючих рідин •вміти обрати асортимент та сфери застосування додатків, обґрунтувати вибір сxеми установки для одержання спеціальних нафтопродуктів, виправити експлуатаційні властивості нафтопродуктів за допомогою певних додатків •мати уявлення про методи і способи одержання товарних спеціальних продуктів з нафти і природного газу, механізм їх дії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Хімія нафти і газу • Технологія одержання олив і мастил • Проектування виробництв переробки горючих копалин
Короткий зміст навчальної програми: Додатки до палив. Додатки до олив. Класифікація бітумів та області їх використання. Бітумні емульсії і композиції. Нафтові розчинники. Мастильно-охолоджуючі рідини.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1.М.М.Братичак, О.Б.Гринишин. Технологія нафти і газу: навчальний посібник. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 180 с. 2.П.І.Топільницький, О.Б.Гринишин, О.І.Лазорко, В.В.Романчук. Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості товарних нафтопродуктів. – Видавництво Львівської політехніки, 2015.– 248 с.