Технологія альтернативних палив і олив

Спеціальність: Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Код дисципліни: 7.161.05.M.017
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: к.х.н. Червінський Тарас Ігорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати теоретичні основи технологій виробництва хімічних речовин, а також матеріалів та виробів на їх основі; • вміти досліджувати сировину, матеріали та товарні продукти на їх основі; • мати уявлення про основні напрямки розвитку сучасних технологій хімічного виробництва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технологія первинної переробки нафти • Хімічна технологія вторинних процесів переробки нафти та вуглеводневих газів • Процеси та апарати хімічних технологій.
Короткий зміст навчальної програми: Основні джерела сировини для виробництва синтетичних палив. Класифікація альтернативних (синтетичних) палив. Економічна оцінка сировинної бази. Методи одержання альтернативних палив. Важка нафта, природні бітуми, сланці.Газоподібні альтернативні моторні палива. Альтернативні палива на основі вугілля. Спиртові палива.Водневе паливо. Азотвмісні палива. Синтетичні оливи.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Братичак М.М. Одержання альтернативних моторних палив із вугілля. Конспект лекцій, Львів, ДУ “ЛП”, 1998, 64 с. 2. М.М.Братичак, О.Б.Гринишин. Технологія нафти та газу. Львів. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. 3. М.М.Братичак. Основи промислової нафтохімії. Львів. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. 4. Топільницький П.І., Гринишин О.Б., Лазорко О.І., Романчук В.В. Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості товарних нафтопродуктів: навч. посіб. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 2015. – 248 с. 5. С.В. Бойченко, Л.М. Черняк, Й.А. Любінін, П.І. Топільницький (та ін.) Хіммотологія та інженерне забезпечення використання газу і паливно-мастильних матеріалів: навч. посіб. – К. НАУ, 2014. – 276 ст. 6. Терентьев Г.А., Тюков В.М., Смаль Ф.В. Моторные топлива из альтернативных сырьевых ресурсов. М., Химия, 1989, 272 с.