Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Код дисципліни: 7.161.05.O.018
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: Топільницький П.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати структуру заводу та управління підприємством, технологію та обладнання; вміти: вибрати та обґрунтувати технологічну схему виробництва та обладнання з врахуванням найновіших досягнень науково-технічного прогресу; мати уявлення: про роботу на інженерній посаді, виконання НДР у виробничих умовах, складання технічної документації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасні технології переробки горючих копалин, Технологія одержання олив і мастил, Обладнання і конструкційні матеріали, Технологія додатків, реагентів і допоміжних продуктів.
Короткий зміст навчальної програми: Основні техніко-економічні показники роботи установки, вивчення раціоналізаторських пропозицій, встановлення ступеня їх оригінальності, ознайомлення з економічним ефектом від впровадження у виробництво. Студент вивчає необхідність та можливість реконструювання окремих апаратів, вузлів та установки в цілому з метою збільшення їх продуктивності, скорочення експлуатаційних витрат, та зниження собівартості продукції.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль звіт (100 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (100 %).
Рекомендована література: 1. Топільницький П.І., Гринишин О.Б., Мачинський О.Я. Технологія первинної переробки нафти і газу – Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2014.– 468 с. 2. Братичак М.М., Гринишин О.Б. Технологія нафти та газу. – Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2013.– 180 с. 3. Мачинський О.Я., Топільницький П.І. Гідрокрекінг.– Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2011.– 348 с.