Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Код дисципліни: 7.161.05.O.019
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: Керівники магістерських кваліфікаційних робіт: науково-педагогічні працівники кафедри ХТНГ.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: - теоретичні основи технології переробки нафти і газу; - сучасні технології переробки нафти і газу; - конструкції та принципи роботи сучасного обладнання та устаткування хімічних виробництв; - типові методики хіміко-технологічних розрахунків. Вміти: - узагальнювати дані, отримані в результаті лабораторних досліджень і вимірювань, з точки зору їх значимості, та співвіднести їх з відповідною теорією; - здійснювати вибір відповідного технологічного обладнання та графічно зображувати технологічний процес; - виконувати розрахунки технологічних процесів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: _
Короткий зміст навчальної програми: Магістерська кваліфікаційна робота включає такі головні розділи: 1. Огляд наукової та науково-технічної літератури за темою роботи. 2. Опис експериментів: схеми установок, методики синтезів і досліджень, реактиви та мaтеріали. 3. Результати досліджень та їх обговорення. 4. Висновки. 5. Список літератури.
Методи та критерії оцінювання: • актуальність і мета роботи; • наукова новизна отриманих результатів; • методи досліджень; • обсягом проведених досліджень; • оформлення магістерської кваліфікаційної роботи.
Рекомендована література: _