Модифікаційні процеси в технологіях полімерних та композиційних матеріалів

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.O.5
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: Доцент Братичак Михайло Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • одержати навики для вибору оптимальних методів модифікації для надання певних властивостей конкретним матеріалам • вміти керувати фізико-хімічними процесами, які відбуваються при модифікації з метою досягнення необхідних властивостей; • раціонально та направлено використовувати необхідні додатки до полімерів для продовження терміну їх експлуатації і надання потрібних споживчих властивостей; • знати основні фізико-механічні, технологічні та експлуатаційні властивості полімерів в залежності від методу одержання; • знати галузі застосування полімерів, модифікованих продуктів та пластичних мас на їх основі
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фізика, • Загальна хімія, • Органічна хімія, • Хімія полімерів.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття модифікації полімерів. Полімерні композиційні матеріали. Методи створення полімерних композицій. Термодинамічна сумісність. Неполімерні компоненти композицій. Сумісність пластифікаторів з полімерами. Наповнювачі. Фізична модифікація, шляхи здійснення. Фізико-хімічна модифікація. Додатки фізичної модифікації. Технологічні вимоги до доданків. Добавки, що використовуються при модифікації. Класифікація додатків до полімерів за їх функціями. Додатки, що покращують умови переробки. Способи введення додатків. Пластифікатори. Стабілізатори. Отверджувачі. Спінювачі. Замаслювачі. Поняття хімічної модифікації. Види хімічної модифікації. Хімічна модифікація окисленням, гідруванням, галогенуванням, прививкою і приєднанням вільних радикалів. Модифікація по направленності впливу на властивості. Термостабільність. Морозостійкість. Вологостійкість. Хімстійкість. Вогнестійкість. Комбіновані методи модифікації. Обґрунтування вибору полімеру і методу модифікації.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування на практичних, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Суберляк, О.В. Теоретичні основи хімії та технології полімерів: навч. посібник / О.В. Суберляк, В.Й. Скорохода, Н.Б. Семенюк. – Львів: в-во НУ ЛП, 2014. – 336 с. 2. Усачева, Т.С. Общая химическая технология полимеров: учеб. пособие / Т.С. Усачева, В.А. Козлов. – Іваново: Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2012. - 238 с. 3. Кулезнев, В. Н. Основы технологии переработки пластмасс / под ред. В. Н. Кулезнёва и В. К. Гусева. - М. : Химия, 2006. - 726 с. 4. Пахаренко, В. А. Переработка полимерных композиционных материалов / В. А. Пахаренко, Р. А. Яковлева, А. В. Пахаренко. - К. : Изд. комп. «Воля», 2006. - 552 с. 5. Суберляк, О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підручник / О. В. Суберляк, П. І. Баштанік. – Львів : Вид-во ”Растр-7”, 2007. - 376 с. 6. Адаменко, Н. А. Конструкционные полимерные композиты: учеб. пособие / Н. А. Адаменко, А. Ф. Фетисов, Г. В. Агафонова. – Волгоград: ВГТУ, 2010. – 99 с.