Сучасні технологічні процеси перероблення полімерних і композиційних матеріалів (частина 1)

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.O.7
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: професор Суберляк Олег Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - досконало знати усі сучасні техпроцеси виготовлення широкого асортименту виробів з полімерних та композиційних матеріалів; - оволодіти навичками опрацювання техпроцесів для виготовлення конкретних виробів, розрахунку техпараметрів, обгрунтування стадій та типу оснащення; - досконало володіти питаннями впливу технологічних параметрів на якість виробів і продуктивність процесу виробництва; - вміти оперативно реагувати на аномальні відхилення у техпроцесі і рекомендувати міроприємства з їх усунення; - розробляти рекомендації щодо використання технологічних відходів і створення безвідходних технологічних ліній; - володіти питаннями техніки безпеки і охорони праці та розробляти комплекс міроприємств конкретного виробництва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Фізико-хімія і властивості полімерів; - Теоретичні основи технології переробки полімерів; - Полімерне матеріалознавство; - Обладнання та основи проектування виробництв; - Проектування виробів та оснащення.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Класифікація сучасних технологічних процесів переробки полімерних та композиційних матеріалів. Технологічний процес та засоби до здійснення, обовязки технолога на виробництві. Підготовчі стадії в технології переробки – подрібнення, просіювання, усереднення партій, підсушування та зволожування, змішування та диспергування. Фізико-хімічні закономірності технології переробки пластмас, технологічні властивості сировини, текучість термопластів і реактопластів – вплив на техпроцес і властивості кінцевого виробу. 2. Технологічні процеси переробки пластмас методом лиття під тиском. Різновидності методу, опис і особливості холодноканального, гарячеканального, тунельного лиття термопластів, сендвіч-лиття, преслиття (двостадійне лиття), метод інтрузії, багатокомпонентне лиття, лиття з газом і з рідиною. Опис технологічного процесу виготовлення виробів з термопластів методом лиття під тиском (підготовчі, завершальні стадії та стадії формування), розрахунок та обгрунтування параметрів лиття, циклограма лиття за тиском і температурою; види браку та міроприємства з їх усунення. Особливі відмінності методу лиття під тиском реактопластів, основні стадії процесу та технологічні параметри. Технологічні процеси утилізації і переробки технологічних відходів термопластів і реактопластів. 3. Екструзійні технологічні процеси. Загальна характеристика екструзії та роботи екструдера, взаємозв'язок зон екструдера (завантаження, стискання, топлення, дозування), визначення продуктивності екструзійної установки залежно від перепаду тисків в екструдері і екструзійній головці. Технологічні процеси виготовлення полімерної плівки екструзією з роздуванням рукава, плоскощілинною екструзією – особливості технологій, параметри процесу та рекомендації щодо керування та впливу на якість виробу і продуктивність процесу. Аномальні відхилення та міроприємства з їх усунення. Процеси дублювання; технологія та параметри орієнтації плівки. Технологія виготовлення листів методом екструзії, формування полімерних труб та кабелів – опис стадій, обгрунтування параметрів, міроприємства з керування. Безвідходні технологічні лінії. Валкові методи формування плівок і листів, особливі техпроцеси вальцювання і каландрування, об'єднані техпроцеси для виготовлення каліброваних плівок з ПВХ. Технологічні процеси виготовлення порожнистих виробів замкненого об'єму – екструзією з видуванням у формі, литтєвим видуванням, ротаційним методом.
Методи та критерії оцінювання: - усне опитування, самостійні письмові роботи (40%); - підсумковий контроль (контрольний захід – екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. О.В.Суберляк, П.І.Баштанник. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів (видання ІІ доповнене) -2015, "Растр" -454с. 2. Бортников В.Г. Основы технологии переработки пластических масс: Учебное пособие для вузов. –Л.Химия, 1983, -304с. 3. Лапшин В.В. Основы переработки термопластов литьем под давлением –М.: Химия, -1974, -271с. 4. Гуль В.Е., Акутин М.С. Основы переработки пластмасс. –М.: Химия, 1985, -400с. 5. Sikora R/ Pretworstwo tworyw welkoczastecrkowych: Warszawa, 1993? -528 c. 6. Пахаренко В.А., Яковлева Р.А., Пахаренко А.В. Переработка полимерных композиционних материалов –Киев: Воля, 2006, -552 с.