Сучасні технологічні процеси перероблення полімерних і композиційних матеріалів (частина 2) (курсовий проект)

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.O.16
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: Професор Суберляк Олег Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - вміти застосовувати експериментальні методи досліджень та роботи з технологічними об'єктами техпроцесів переробки полімерів; - вміти використовувати знання про сучасні методи одержання та переробки полімерних та композиційних матеріалів; - застосовувати новітні досягнення в науці для опрацювання сучасних техпроцесів формування виробів з одержаних матеріалів; - здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (наукових і промислових); - вміти використовувати навички роботи з комп'ютером в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення експериментальних і практичних завдань галузі переробки пластмас і композитів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - сучасні технологічні процеси переробки полімерних і композиційних матеріалів; - теоретичні основи технології переробки пластмас; - фізико-хімія полімерів; - основи метрології та оцінка якості сировини і пластмасових виробів.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Назва, яка виноситься на титульну сторінку разом з прізвищем магістра, назвою ВУЗу, де виконана робота, рік оформлення, прізвище, посада і звання керівника. 2. Зміст – коротке позначення основиних розділів, частин, глав та інших частин курсового проекту. 3. Вступ – введення в коло проблем, постановка основного питання досліджень, значення проблеми, стан на сьогоднішній час, новизна і актуальність. 4. Літературний огляд з заданого питання. 5. Експериметальна частина включає опис вихідних матеріалів, методики досліджень, обробку експериментальних даних, узагальнення і висновки самого дослідження. 6. Висновки повинні відповідати тільки тому матеріалу, який виконаний в роботі. 7. Розроблення основних стадій технологічного процесу на основі одержаних результатів; опрацювання технологічної схеми формування виробу та технологічні розрахунки. 8. Заключення містить узагальнення найбільш суттєвих положень наукових досліджень, підводячи його підсумки, показує справедливість висунутих автором нових положень, а також висуває питання, котрі потребують вирішення. 9. Перелік літературних джерел.
Методи та критерії оцінювання: Письмово-графічно-усна форма - 100 балів
Рекомендована література: 1. О.В.Суберляк, П.І.Баштанник. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів "Растр" -2015 (видання ІІ доповнене) -454с. 2. Лабораторний практикум з хімії та технології полімерів –Колективна праця під ред. Ірени Словінської/ -Варшава, 1999, -244 с. 3. Методические указания по дипломному проектированию для студентов 5 курса специальности 0828 "Технология переработки пластических масс" –Днепропетровск, 1983 -104 с. 4. Оленев Б.А., Морозкович Е.М., Колошин В.Ф. Проектирование производств по переработке пластических масс. –М.Химия, 1982 -256 с. 5. Каличев Э.Л., Саковцева М.Б. Свойства и переработка термопластов: справ.пособие –Л.: Химия, 1983, -288 с. 6. Методичні вказівки до виконання конструкторсько-технологічної частини курсового проекту з дисципліни "Технологія, обладнання і проектування виробництв переробки полімерних та композиційних матеріалів" -/Колективна праця під редакцією О.В. Суберляка/ -Львів, -2015, -62 с.

Сучасні технологічні процеси перероблення полімерних і композиційних матеріалів (частина 2)

Спеціальність: Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Код дисципліни: 7.161.06.E.43
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пласмас
Лектор: доцент Красінський Володимир Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - володіти навичками опрацювання техпроцесів для виготовлення конкретних виробів, розрахунку техпараметрів, обгрунтування стадій та типу оснащення; - досконало володіти питаннями впливу технологічних параметрів на якість виробів і продуктивність процесу виробництва, оперативно реагувати на аномальні відхилення у техпроцесі і рекомендувати заходи з їх усунення; - розробляти рекомендації щодо використання технологічних відходів і створення безвідходних технологічних ліній. ПР2. Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію. ПР3. Організовувати свою роботу і роботу колективу в умовах промислового виробництва, проектних підрозділів, науково-дослідних лабораторій, визначати цілі і ефективні способи їх досягнення, мотивувати і навчати персонал.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Фізико-хімія і властивості полімерів; - Теоретичні основи технології переробки полімерів; - Полімерне матеріалознавство; - САПР і конструювання пластмасових виробів та оснащення для їх формування; - Технологія формування виробів з еластомерів.
Короткий зміст навчальної програми: Опрацювання технологічного процесу формування виробів з полімерних листів методом термоформування (за видом діючої сили, за конструкцією форми), вплив технологічних параметрів і способу формування на різнотовщинність і якість виробів, можливі види браку і міроприємтва з їх усунення. Технологічні процеси переробки реактопластів методами пресування. Опис техпроцесу (підготовчі, завершальні і основні стадії) з використанням компресійного пресування, дозування, таблетування і попередній підігрів, розрахунок параметрів пресування, циклограма процесу формування, вплив параметрів на якість виробу і продуктивність процесу. Технологія формування виробів методом литтєвого пресування, характерні особливості і сфера використання, техпараметри і вплив на процес. Характерні види браку при пресуванні і рекомендовані міроприємства для їх усунення. Фізико-хімічні основи та сучасні технології виробів з армованих (композиційних) пластиків; особливості створення нанокомпозитів і їх застосування. Технологія безкисневого відливання та формування виробів з використанням полімеризації, формування виробів з капролактаму. Технологія пінополіуретанів. Технологія виготовлення виробів з ПТФЕ методом спікання.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (виконання лабораторних робіт) (30%); - підсумковий контроль (контрольний захід – екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. О.В.Суберляк, П.І.Баштанник. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів (видання ІІ доповнене) -2015, "Растр" -454с. 2. Бортников В.Г. Основы технологии переработки пластических масс: Учебное пособие для вузов. –Л.Химия, 1983, -304с. 3. Лапшин В.В. Основы переработки термопластов литьем под давлением –М.: Химия, -1974, -271с. 4. Гуль В.Е., Акутин М.С. Основы переработки пластмасс. –М.: Химия, 1985, -400с. 5. Sikora R/ Pretworstwo tworyw welkoczastecrkowych: Warszawa, 1993? -528 c. 6. Пахаренко В.А., Яковлева Р.А., Пахаренко А.В. Переработка полимерных композиционних материалов –Киев: Воля, 2006, -552 с.